535true dots bottomright 254true true 800http://sds-tarnobrzeg.pl/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/frame-black
 • 5000 random false 60 bottom 30
  Slide1
 • 5000 random false 60 bottom 30
  Slide2
 • 5000 random false 60 bottom 30
  Slide3

admin

OGŁOSZENIE

Na podstawie art.11 ust 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. z 2020, poz.374), zgodnie z Poleceniem Wojewody Podkarpackiego z dnia 24.04.2020r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnobrzegu zawiesza działalność w okresie 25.04.2020r. – 10.05.2020r.

Zarządzenie 8/2020 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu z dnia 14 kwietnia 2020r.

http://www.sdstarnobrzeg.naszbip.pl/upload/files/411587114536-1.pdf

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Wielkanoc PDF – DOBRA JAKOŚĆ

WAŻNE INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW I PRACOWNIKÓW ŚDS

PFRON zaprasza samorządy powiatowe do realizacji wsparcia kierowanego do osób niepełnosprawnych w związku z epidemią koronawirusa

http://www.sdstarnobrzeg.naszbip.pl/upload/files/91586189498-1.pdf

Pomoc dla osób niepełnosprawnych w dobie koronawirusa

http://www.sdstarnobrzeg.naszbip.pl/upload/files/231586189499-2.pdf

Pomoc PFRON dla osób niepełnosprawnych w związku z epidemią koronawirusa

http://www.sdstarnobrzeg.naszbip.pl/upload/files/211586189499-3.pdf

Treść programu PFRON

http://www.sdstarnobrzeg.naszbip.pl/upload/files/851586189499-4.pdf

Warunki programu i druki

http://www.sdstarnobrzeg.naszbip.pl/upload/files/971586189499-5.pdf

Dziękujemy bardzo Panu Prezydentowi za otrzymane przyłbice, które będą służyć pomocy niepełnosprawnym uczestnikom zajęć placówki

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 11 ust 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020, poz. 374), zgodnie z Poleceniem Wojewody Podkarpackiego z dnia 24.03.2020r. Środowiskowy Dom Samopomocy  w Tarnobrzegu zawiesza działalność w okresie 26.03.2020r. – 10.04.2020r.

OGŁOSZENIE

W trosce o bezpieczeństwo sanitarne w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tarnobrzegu podejmuje się działania, służące zapobieganiu ewentualnemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2, a także innych wirusów i bakterii.

Od dnia 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020r. nieczynny będzie Środowiskowy Domu Samopomocy w Tarnobrzegu.

Prosimy zainteresowanych o załatwianie spraw w formie elektronicznej  przez adres e-mail: sds_tarnobrzeg@op.pl lub telefonicznie pod

nr 15 823 65 97

Ze względów bezpieczeństwa prosimy o zastosowanie się do powyższych informacji.

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, w przypadku zauważenia u siebie objawów takich jak gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem należy niezwłocznie telefonicznie zawiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną – tel. (15) 822 63 18.

Istnieje również całodobowa, bezpłatna infolinia NFZ w sprawie koronawirusa: 800 190 590.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup nowych materiałów biurowych w 2020 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług transportowych związanych z organizacją wyjazdów Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu w 2020 roku.

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na świadczenie usług transportowych związanych z organizacją wyjazdów Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu  w 2020 roku. zamieszczone na stronie internetowej http://sds-tarnobrzeg.pl oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://sdstarnobrzeg.naszbip.pl w dniu 16.01.2020 r. rozpatrzono oferty złożone w tutejszej Placówce.

 

Wpłynęły 3 oferty:

 1. F.U.H „Camino” Jerzy Derlaga
 2. Sikorskiego 9/46, 39-400 Tarnobrzeg

 

 1. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Karol Szczepanik
 2. Szeroka 15, 39-400 Tarnobrzeg

 

 1. MINI – BUS Drypa Piotr

Słupcza 167, 27-620 Dwikozy

 

Biorąc pod uwagę spełnienie warunków zawartych w zapytaniu ofertowym odpowiadającym potrzebom oraz najniższą cenę wybrano ofertę nr 2 – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Karol Szczepanik, ul. Szeroka 15, 39-400 Tarnobrzeg.

Zaproszenie do składania ofert cenowych na materiały biurowe

 

 Tarnobrzeg, dn. 23.01.2020r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnobrzegu

Ul. Kopernika 3

 • Tarnobrzeg
 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są przedmioty będące materiałami biurowymi.

Należy podać wycenę jednostkową netto.

Wartość przedmiotu zamówienia nie przekroczy w 2020 roku kwoty 4.269,30zł. netto.

Oferty należy składać w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu bądź na adres e-mail: sds_tarnobrzeg@op.pl w terminie do dnia 30.01.2020r. wraz z oświadczeniem wykonawcy (zał. nr 1).

Do porozumiewania się w sprawach związanych z niniejszym postępowaniem upoważniona jest Pani Gabriela Cecuła tel. 158236597 w. 20.

Szczegółowy wykaz materiałów biurowych będących przedmiotem zamówienia (tabela).

Informacje podawane w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO” informuję, że:

 

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnobrzegu, e-mail: sds_tarnobrzeg@op.pl., zwanym dalej Administratorem, który prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.
 • Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: inspektor.odo@onet.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, tj. zamówienia poniżej 30 000 EURO pn. zakup materiałów biurowych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, gdyż w myśl obowiązujących przepisów są one jawne;
 • Dane osobowe będą przechowywane – zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, tj. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania;
 • Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz ustawy o finansach publicznych;
 • Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie podlegają profilowaniu;
 • Posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 • Nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTEGRACYJNY OSIEDLOWY DZIEŃ BABCI I DZIADKA

22 stycznia już po raz siódmy we współpracy z radnym miasta Sławomirem Partyką organizowaliśmy Integracyjny Osiedlowy Dzień Babci i Dziadka. W obchodach uczestniczyli seniorzy z Domu Dziennego Pobytu, Domu Pomocy Społecznej oraz mieszkańcy najbliższego osiedla. Tego dnia gościliśmy z przedstawieniem Przedszkole Akademia Malucha. Dzieci przygotowały wiersze, piosenki oraz tańce, które zostały przyjęte z wielkim entuzjazmem i nagrodzone wielkimi brawami. W część artystyczną zaangażowani byli również uczestnicy naszej placówki. Swoją obecnością zaszczycił nas chór  Uniwersytetu Trzeciego Wieku, dając piękny koncert.
Wszystkim zgromadzonym tego dnia dziękujemy za obecność, a babciom i dziadkom życzymy zdrowia i wszelkiej pomyślności.