535true dots bottomright 254true true 800http://sds-tarnobrzeg.pl/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/frame-black
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide1
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide2
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide3

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Dyrektor

Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu

Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

terapeuta – 1 etat

 I. Wymagania niezbędne:

Obywatelstwo polskie

Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku terapeuty.

Wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku terapeuty.

Posiadanie co najmniej półrocznego stażu pracy na stanowisku mającym bezpośredni kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

II. Wymagania dodatkowe:

Znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Kurs arteterapii.

Zdolności plastyczne, manualne, artystyczne w zakresie florystyki, stolarstwa, krawiectwa.

Specjalistyczne szkolenia i kursy pozwalające na prowadzenie dodatkowych oddziaływań terapeutycznych wobec uczestników zajęć i ich rodzin.

Przeszkolenie i doświadczenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych, w tym:

umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań

kształtowania nawyków celowej aktywności

prowadzenia treningu zachowań społecznych.

Umiejętność pracy w zespole, samodzielność w realizacji powierzonych zadań.

Wysokie umiejętności interpersonalne – komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów.

Umiejętność planowania i realizacji indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej dostosowanej do możliwości, potrzeb i zainteresowań uczestników domu

Umiejętność kreatywnego i analitycznego myślenia.

Dyspozycyjność.

Wysoka kultura osobista.

Umiejętność samodzielnego organizowania stanowiska pracy.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Organizowanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych w zakresie treningu umiejętności zawodowych, praktycznych, czasu wolnego  z elementami treningu umiejętności społecznych i interpersonalnych w pracowniach artystycznych ( krawiecko-florystycznej, stolarskiej).

Opracowywanie indywidualnych planów wspierająco – aktywizujących ich realizacja i modyfikacja, w tym aktywne uczestniczenie w pracach zespołu wspierająco-aktywizującego ŚDS.

Opracowywanie rocznych planów pracy terapeutycznej.

Realizacja pracy poprzez włączenie różnorodnych, niekonwencjonalnych technik plastycznych dostosowanych do możliwości, potrzeb, zainteresowań uczestników zajęć, w tym arteterapii.

Doradztwo i gotowość do niesienia pomocy podopiecznym.

Utrzymywanie stałego kontaktu z lekarzami, poradniami specjalistycznymi, w tym poradniami zdrowia psychicznego.

Współorganizowanie imprez mających na celu integrację uczestników i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym.

Inspirowanie, opracowywanie, wdrażanie lokalnych programów ukierunkowanych na podnoszenie jakości życia uczestników zajęć i ich rodzin.

Pobudzanie aktywności osób niepełnosprawnych, motywowanie do zaangażowania w proces rehabilitacji.

Prowadzenie dokumentacji realizowanych zajęć, udzielanych porad i konsultacji.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

Praca związana z bezpośrednim kontaktem z uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu, zarówno w placówce jak i w środowisku.

Praca wymaga umiejętnego współdziałania z osobami niepełnosprawnymi, w tym chorującymi psychicznie i ich rodzinami, z członkami zespołu wspierająco-aktywizującego oraz innymi osobami, instytucjami, organizacjami dla realizacji celów statutowych placówki.

V. Wymagane dokumenty:

List motywacyjny.

Życiorys (CV).

Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie.

Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje.

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne (w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko terapeuty”) należy składać osobiście w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3 pok. nr 020 w terminie  do 27.05.2018r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz. 902 z późn. zm.)”.

Aplikacje, które wpłyną do Środowiskowego Domu Samopomocy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.tarnobrzeg.eobip.pl; www.sdstarnobrzeg.naszbip.pl/, stronie internetowej placówki /http://sds-tarnonbrzeg.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3.

Beata Wasiuta

Dyrektor

Środowiskowego Domu Samopomocy

w Tarnobrzegu

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *