535true dots bottomright 254true true 800http://sds-tarnobrzeg.pl/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/frame-black
 • 5000 random false 60 bottom 30
  Slide1
 • 5000 random false 60 bottom 30
  Slide2
 • 5000 random false 60 bottom 30
  Slide3

Nabór na wolne stanowisko pracy

Dyrektor

Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

specjalista pracy z rodziną – ½ etatu

terapeuta – ½ etatu

 1. Wymagania niezbędne:
 2. Obywatelstwo polskie.
 3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku specjalisty pracy z rodziną ½ et., terapeuta ½ et.
 5. Wykształcenie wyższe pedagogiczne, psychologiczne lub na kierunku nauki o rodzinie oraz 3 letni staż pracy (stanowisko specjalista pracy z rodziną).
 6. Wykształcenie wyższe o odpowiednim kierunku umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku terapeuty.
 7. Posiadanie co najmniej półrocznego stażu pracy na stanowisku mającym bezpośredni kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi.
 8. Wymagania dodatkowe:
  1. Znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
  2. Specjalistyczne studia podyplomowe (terapia pedagogiczna, alternatywne sposoby komunikowania, socjoterapia, doradztwo zawodowe).
  3. Specjalistyczne szkolenia i kursy pozwalające na prowadzenie dodatkowych oddziaływań terapeutycznych wobec uczestników zajęć i ich rodzin, w tym zdolności plastyczne, manualne, artystyczne.
  4. Przeszkolenie i doświadczenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych, w tym:
 9. umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań
 10. kształtowania nawyków celowej aktywności
 11. prowadzenia treningu zachowań społecznych.
 12. Umiejętność pracy w zespole, samodzielność w realizacji powierzonych zadań.
 13. Wysokie umiejętności interpersonalne – komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów.
 14. Umiejętność diagnozy deficytów i trudności, planowania i realizacji indywidualnej i grupowej pracy terapeutycznej dostosowanej do możliwości, potrzeb i zainteresowań uczestników domu.
 15. Umiejętność kreatywnego i analitycznego myślenia.
 16. Dyspozycyjność.
 17. Wysoka kultura osobista.
 18. Umiejętność samodzielnego organizowania stanowiska pracy.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Diagnoza deficytów i trudności w funkcjonowaniu poznawczym, emocjonalnym, społecznym uczestników zajęć. Sporządzanie opinii pedagogicznych.
 2. Organizowanie i prowadzenie indywidualnych zajęć terapeutycznych.
 3. Prowadzenie zajęć grupowych o charakterze terapeutycznym, edukacyjnym, kompensacyjnym, w tym w zakresie treningów umiejętności społecznych, psychoedukacji, aktywizacji intelektualnej, relaksacji, biblioterapii, treningu poszukiwania pracy i innych zgodnie z posiadanym wykształceniem.
 4. Organizowanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych w zakresie treningu umiejętności zawodowych, praktycznych, czasu wolnego                                                     z elementami treningu umiejętności społecznych i interpersonalnych.
 5. Opracowywanie indywidualnych planów wspierająco – aktywizujących ich realizacja i modyfikacja, w tym aktywne uczestniczenie w pracach zespołu wspierająco-aktywizującego ŚDS.
 6. Opracowywanie rocznych planów pracy terapeutycznej w ramach realizowanych zadań i zajęć.
 7. Realizacja specjalistycznego poradnictwa wobec uczestników zajęć oraz ich rodzin.
 8. Utrzymywanie stałego kontaktu z lekarzami, specjalistycznymi poradniami, w tym poradniami zdrowia psychicznego.
 9. Współorganizowanie imprez mających na celu integrację uczestników i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym.
 10. Inspirowanie, opracowywanie, wdrażanie lokalnych programów ukierunkowanych na podnoszenie jakości życia uczestników zajęć i ich rodzin.
 11. Pobudzanie aktywności osób niepełnosprawnych, motywowanie do zaangażowania w proces rehabilitacji.
 12. Prowadzenie dokumentacji realizowanych zajęć, udzielanych porad i konsultacji.
 13. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
  1. Praca łącznie w pełnym wymiarze czasu pracy (1/2 et. specjalista pracy z rodziną, 1/2 et. terapeuta).
  2. Praca związana z bezpośrednim kontaktem z uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu, zarówno w placówce jak i w środowisku.
  3. Praca wymaga umiejętnego współdziałania z osobami niepełnosprawnymi, w tym chorującymi psychicznie i ich rodzinami, z członkami zespołu wspierająco-aktywizującego             oraz innymi osobami, instytucjami, organizacjami dla realizacji celów statutowych placówki.
  4. Wymagane dokumenty:
 14. List motywacyjny.
 15. Życiorys (CV).
 16. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie.
 17. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje.
 18. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 19. Informacja o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,                                we wrześniu 2018r. wynosi poniżej 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne (w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko specjalista pracy z rodziną ½ et., terapeuta ½ et. należy składać osobiście w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu,   ul. Kopernika 3 pok. nr 020 w terminie do 08.11.2018r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV                        (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji               na stanowisku specjalisty pracy z rodziną ½ et., terapeuty ½ et. ogłoszonej dnia 29.10.2018r.          i prowadzonej przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnobrzegu.

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie       w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.”

Aplikacje, które wpłyną do Środowiskowego Domu Samopomocy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.tarnobrzeg.eobip.pl; www.sdstarnobrzeg.naszbip.pl/, stronie internetowej placówki /http://sds-tarnobrzeg.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3.

 

Dyrektor

Środowiskowego Domu Samopomocy

w Tarnobrzegu

Beata Wasiuta

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *