535true dots bottomright 254true true 800http://sds-tarnobrzeg.pl/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/frame-black
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide1
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide2
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide3

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY pracownik socjalny ½ etatu – terapeuta ½ etatu (zastępstwo)

Dyrektor
Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu
ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg
OGŁASZA NABÓR NA ZASTĘPSTWO NA WOLNE STANOWISKO PRACY
pracownik socjalny ½ etatu – terapeuta ½ etatu

I. Wymagania niezbędne:
1. Spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków uprawniających do wykonywania zawodu pracownika:
a) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych
b) ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna
c) do dnia 31 grudnia 2013r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
2. Wykształcenie wyższe o odpowiednim kierunku umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku terapeuty.
3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
4. Posiadanie co najmniej półrocznego stażu pracy na stanowisku mającym bezpośredni kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi.
5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego oraz terapeuty.
II. Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej.
2. Znajomość Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
3. Znajomość przepisów kodeksu postepowania administracyjnego
4. Umiejętność interpretacji przepisów prawnych.
5. Specjalistyczne studia podyplomowe.
6. Przeszkolenie i doświadczenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych, w tym:
a) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań
b) kształtowania nawyków celowej aktywności
c) prowadzenia treningu zachowań społecznych.
7. Umiejętność pracy w zespole.
8. Wysokie umiejętności interpersonalne – komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów.
9. Umiejętność kreatywnego i analitycznego myślenia.
10. Inicjatywa i dynamizm w działaniu.
11. Dyspozycyjność.
12. Wysoka kultura osobista.
13. Umiejętność samodzielnego organizowania stanowiska pracy.
14. Znajomość obsługi programów komputerowych.
III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Prowadzenie pracy socjalnej w zakresie rozwiązywania problemów życiowych na rzez uczestników ŚDS.
2. Utrzymywanie stałego kontaktu ze środowiskiem rodzinnym uczestników oraz środowiskiem lokalnym.
3. Doradztwo i gotowość do niesienia pomocy podopiecznym.
4. Utrzymywanie stałego kontaktu z lekarzami, poradniami specjalistycznymi, w tym poradniami zdrowia psychicznego.
5. Występowanie z wnioskami w sprawach przyznawania różnych form pomocy dla uczestników ŚDS, w tym prowadzenie treningu zaradności życiowej.
6. Opracowywanie indywidualnych planów pracy i ich realizacja, w tym aktywne uczestniczenie w pracach zespołu wspierająco-aktywizującego ŚDS.
7. Praca terapeutyczna z uczestnikami ŚDS, w tym prowadzenie zajęć z zakresu treningu umiejętności społecznych na bazie ukończonych kursów, studiów podyplomowych w formie indywidualnej i grupowej zgodnie z aktualną diagnozą uczestnika.
8. Organizowanie imprez mających na celu integrację uczestników i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym.
9. Inspirowanie, opracowywanie, wdrażanie lokalnych programów ukierunkowanych na podnoszenie jakości życia uczestników zajęć i ich rodzin.
10. Pobudzanie aktywności osób niepełnosprawnych.
11. Prowadzenie dokumentacji realizowanych zajęć, udzielanych porad i konsultacji.
IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. Praca na zastępstwo w pełnym wymiarze czasu pracy.
2. Praca związana z bezpośrednim kontaktem z uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu, zarówno w placówce jak i w środowisku.
3. Praca wymaga umiejętnego współdziałania z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami, z członkami zespołu wspierająco-aktywizującego oraz innymi osobami, instytucjami, organizacjami dla realizacji celów statutowych placówki.
V. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny.
2. Życiorys (CV).
3. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie.
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje.
5. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
VI. Informacja o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w lipcu 2018r. wynosi poniżej 6 %

Wymagane dokumenty aplikacyjne (w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko pracownik socjalny-terapeuta”) należy składać osobiście w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3 pok. nr 020 w terminie do 24.08.2018r.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisku pracownik socjalny-terapeuta, ogłoszonej dnia 14.08.2018r. i prowadzonej przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnobrzegu.
Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.”
Aplikacje, które wpłyną do Środowiskowego Domu Samopomocy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.tarnobrzeg.eobip.pl; www.sdstarnobrzeg.naszbip.pl/, stronie internetowej placówki /http://sds-tarnobrzeg.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3.

Dyrektor
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Tarnobrzegu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *