535true dots bottomright 254true true 800http://sds-tarnobrzeg.pl/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/frame-black
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide1
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide2
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide3

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY -psycholog

Dyrektor
Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu
ul. Kopernika 3 , 39-400 Tarnobrzeg
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
psycholog – 1etat.

1. Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie.
2. Posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku psychologa.
4. Wykształcenie wyższe zakończone uzyskaniem dyplomu z tytułem magistra psychologii o specjalności psychologia kliniczna.
5. Posiadanie co najmniej półrocznego stażu pracy na stanowisku mającym bezpośredni kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Przez to należy rozumieć wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie stosunku pracy, umów cywilnoprawnych z wyłączeniem świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy na podstawie art. 44 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w ramach stażu, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

2. Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
2. Doświadczenie w poradnictwie i pracy z osobnami niepełnosprawnymi intelektualnie, przewlekle chorymi psychicznie, specjalistyczne studia podyplomowe, szkolenia i kursy z zakresu psychoterapii pozwalające na prowadzenie dodatkowych oddziaływań terapeutycznych wobec uczestników zajęć i ich rodzin.
3. Przeszkolenie i doświadczenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych, w tym:
a) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań
a) kształtowania nawyków celowej aktywności
b) prowadzenia treningu zachowań społecznych.
4. Umiejętność efektywnego planowania i realizacji czynności psychologicznych, przeprowadzania diagnozy psychologicznej (wywiad, obserwacja, testy psychologiczne), w tym planowania i realizacji indywidualnej i grupowej pracy terapeutycznej dostosowanej do możliwości, potrzeb i zainteresowań uczestników domu.
5. Umiejętność pracy w zespole, samodzielność w realizacji powierzonych zadań.
6. Umiejętność rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych.
7. Wysokie umiejętności interpersonalne – komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów.
8. Umiejętność kreatywnego i analitycznego myślenia.
9. Dyspozycyjność, systematyczność i rzetelność w realizacji obowiązków, prowadzeniu dokumentacji z nimi związanej.
10. Wysoka kultura osobista, dyskrecja.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Diagnoza możliwości, deficytów i trudności w funkcjonowaniu poznawczym, emocjonalnym, społecznym uczestników zajęć, w tym bieżąca diagnoza stanu psychicznego podopiecznych ŚDS, przeprowadzanie badań psychologicznych, testów, opracowywanie opinii psychologicznych.
2. Planowanie, realizacja i systematyczna weryfikacja indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego.
3. Opracowywanie rocznych planów pracy terapeutycznej dla każdego typu domu w ramach realizowanych zadań i zajęć.
4. Prowadzenie poradnictwa, indywidualnej terapii psychologicznej wobec uczestników zajęć.
5. Prowadzenie zajęć grupowych o charakterze terapeutycznym, edukacyjnym, kompensacyjnym, w tym w zakresie treningów umiejętności społecznych, interpersonalnych psychoedukacji, treningu farmakologicznego, grup wparcia.
6. Koordynowanie pracą zespołu wspierająco-aktywizującego, w tym ukierunkowywanie procesu terapeutycznego, udzielanie pomocy merytorycznej w rozwiązywaniu sytuacji trudnych.
7. Realizacja współpracy i pomocy terapeutycznej wobec opiekunów i rodzin uczestników zajęć, w tym realizacja zadań grupy wsparcia, punktu wsparcia i pomocy terapeutycznej dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego i ich rodzin.
8. Realizacja zadań w ramach zakresu usług Klubu Samopomocy przy ŚDS.
9. Utrzymywanie stałego kontaktu z lekarzami, specjalistycznymi poradniami, w tym poradniami zdrowia psychicznego, szpitalnymi oddziałami stacjonarnymi, dziennymi celem realizacji procesu rehabilitacji.
10. Pobudzanie aktywności osób niepełnosprawnych, motywowanie do zaangażowania w proces rehabilitacji.
11. Współorganizowanie imprez mających na celu integrację uczestników i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym, w tym inspirowanie, opracowywanie, wdrażanie lokalnych programów profilaktycznych, edukacyjnych, ukierunkowanych na rzecz podnoszenia jakości życia uczestników zajęć i ich rodzin, podnoszenia świadomości społecznej, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
12. Prowadzenie dokumentacji realizowanych zajęć, udzielanych porad i konsultacji zgodnie z przepisami prawa.

4. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys (CV),
3) kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie
4) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje
5) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Wymagane dokumenty aplikacyjne (w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko psychologa”) należy składać osobiście w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Kopernika 3 pok. nr 020 w godz. od 7.30 do 15.30 w terminie do 24.06.2016r.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)”.
Aplikacje, które wpłyną do Środowiskowego Domu Samopomocy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.tarnobrzeg.eobip.pl; www.sdstarnobrzeg.naszbip.pl/, stronie internetowej placówki /http://sds-tarnobrzeg.pl/, stronie internetowej PUP w Tarnobrzegu oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3.

Dyrektor
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Tarnobrzegu

Beata Wasiuta

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *