535true dots bottomright 254true true 800http://sds-tarnobrzeg.pl/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/frame-black
 • 5000 random false 60 bottom 30
  Slide1
 • 5000 random false 60 bottom 30
  Slide2
 • 5000 random false 60 bottom 30
  Slide3

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY -TERAPEUTA 1 ETAT

Dyrektor

Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu

 1. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

terapeuta – 1 etat

 

 1. Wymagania niezbędne:
 2. Obywatelstwo polskie
 3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku terapeuty.
 5. Wykształcenie wyższe o odpowiednim kierunku umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku terapeuty.
 6. Posiadanie co najmniej trzymiesięcznego doświadczenia zawodowego w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.
 7. Wymagania dodatkowe:
  1. Znajomość przepisów Ustawy o pomocy społecznej, Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
  2. Zdolności plastyczne, manualne, artystyczne, kurs ceramiki.
  3. Specjalistyczne szkolenia i kursy pozwalające na prowadzenie dodatkowych oddziaływań terapeutycznych wobec uczestników zajęć i ich rodzin, w tym przeszkolenie i doświadczenie w zakresie treningów umiejętności społecznych, treningów umiejętności komunikacyjnych.
  4. Umiejętność pracy w zespole, samodzielność w realizacji powierzonych zadań.
  5. Wysokie umiejętności interpersonalne – komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów.
  6. Umiejętność planowania i realizacji indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej dostosowanej do możliwości, potrzeb i zainteresowań uczestników domu.
  7. Umiejętność kreatywnego i analitycznego myślenia.
  8. Dyspozycyjność.
  9. Wysoka kultura osobista.
  10. Umiejętność samodzielnego organizowania stanowiska pracy.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Organizowanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych w pracowni ceramiki, w tym zapoznawanie uczestników z różnymi technikami obróbki gliny, wypalania i szkliwienia.
 2. Prowadzenie zajęć z elementami treningu umiejętności społecznych w ramach zadań realizowanych w pracowni.
 3. Opracowywanie indywidualnych planów wspierająco – aktywizujących ich realizacja i , modyfikacja w tym aktywne uczestniczenie w pracach zespołu wspierająco-aktywizującego ŚDS.
 4. Opracowywanie rocznych planów pracy terapeutycznej.
 5. Realizacja pracy poprzez włączenie różnorodnych, niekonwencjonalnych technik plastycznych dostosowanych do możliwości, potrzeb, zainteresowań uczestników zajęć, w tym arteterapii.
 6. Doradztwo i gotowość do niesienia pomocy podopiecznym.
 7. Utrzymywanie stałego kontaktu z lekarzami, poradniami specjalistycznymi, w tym poradniami zdrowia psychicznego.
 8. Współorganizowanie imprez mających na celu integrację uczestników i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym.
 9. Inspirowanie, opracowywanie, wdrażanie lokalnych programów ukierunkowanych na podnoszenie jakości życia uczestników zajęć i ich rodzin.
 10. Pobudzanie aktywności osób niepełnosprawnych, motywowanie do zaangażowania w proces rehabilitacji.
 11. Prowadzenie dokumentacji realizowanych zajęć, udzielanych porad i konsultacji.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
  1. Praca na zastępstwo w pełnym wymiarze czasu pracy.
  2. Praca związana z bezpośrednim kontaktem z uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu, zarówno w placówce jak i w środowisku.
  3. Praca wymaga umiejętnego współdziałania z osobami niepełnosprawnymi, w tym chorującymi psychicznie i ich rodzinami, z członkami zespołu wspierająco-aktywizującego oraz innymi osobami, instytucjami, organizacjami dla realizacji celów statutowych placówki.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys (CV).
 3. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje.
 5. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne (w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko terapeuty”) należy składać osobiście w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3, pok. nr 020 w terminie do 09.12.2019 r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisku terapeuty, ogłoszonej dnia 29.11.2019 r. i prowadzonej przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnobrzegu.

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podane tych danych jest dobrowolne.”

Aplikacje, które wpłyną do Środowiskowego Domu Samopomocy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.tarnobrzeg.eobip.pl; www.sdstarnobrzeg.naszbip.pl/, stronie internetowej placówki /http://sds-tarnobrzeg.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3.

 

 

 

Dyrektor

Środowiskowego Domu Samopomocy

w Tarnobrzegu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *