535true dots bottomright 254true true 800http://sds-tarnobrzeg.pl/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/frame-black
 • 5000 random false 60 bottom 30
  Slide1
 • 5000 random false 60 bottom 30
  Slide2
 • 5000 random false 60 bottom 30
  Slide3

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY terapeuta-kierowca – 1 etat

Dyrektor

Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu

ul.Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

terapeuta-kierowca – 1 etat

 

 1. Wymagania niezbędne:
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku terapeuty – kierowcy.
 4. Wykształcenie wyższe (pedagogika).
 5. Posiadanie co najmniej półrocznego stażu pracy na stanowisku mającym bezpośredni kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Przez to należy rozumieć wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie stosunku pracy, umów cywilnoprawnych z wyłączeniem świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy na podstawie art.44 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w ramach stażu, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 6. Prawo jazdy kategorii B.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
  1. Znajomość przepisów Ustawy o pomocy społecznej, Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
  2. Zdolności manualne, stolarskie, artystyczne.
  3. Specjalistyczne szkolenia i kursy pozwalające na prowadzenie zajęć w pracowni stolarsko – konserwatorskiej, dodatkowych oddziaływań terapeutycznych wobec uczestników zajęć i ich rodzin.
  4. Przeszkolenie i doświadczenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych, w tym:
 2. umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań
 3. kształtowania nawyków celowej aktywności
 4. prowadzenia treningu zachowań społecznych.
 5. Umiejętność pracy w zespole, samodzielność w realizacji powierzonych zadań.
 6. Wysokie umiejętności interpersonalne – komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów.
 7. Umiejętność planowania i realizacji indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej dostosowanej do możliwości, potrzeb i zainteresowań uczestników domu
 8. Umiejętność kreatywnego i analitycznego myślenia.
 9. Dyspozycyjność.
 10. Wysoka kultura osobista.
 11. Umiejętność samodzielnego organizowania stanowiska pracy.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Organizowanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych w pracowni stolarsko-konserwatorskiej, w tym zapoznawanie uczestników z różnymi technikami obróbki drewna, czynnościami konserwatorskimi.
 2. Prowadzenie zajęć z elementami treningu umiejętności społecznych w ramach zadań realizowanych w pracowni.
 3. Opracowywanie indywidualnych planów wspierająco – aktywizujących ich realizacja i modyfikacja w tym aktywne uczestnictwo w pracach zespołu wspierająco-aktywizującego ŚDS.
 4. Opracowywanie rocznych planów pracy pracowni stolarsko-konserwatorskiej.
 5. Doradztwo i gotowość do niesienia pomocy podopiecznym.
 6. Utrzymywanie stałego kontaktu z lekarzami, poradniami specjalistycznymi, w tym poradniami zdrowia psychicznego.
 7. Współorganizowanie imprez mających na celu integrację uczestników i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym.
 8. Inspirowanie, opracowywanie, wdrażanie lokalnych programów ukierunkowanych na podnoszenie jakości życia uczestników zajęć i ich rodzin.
 9. Pobudzanie aktywności osób niepełnosprawnych, motywowanie do zaangażowania w proces rehabilitacji.
 10. Prowadzenie dokumentacji realizowanych zajęć, udzielanych porad i konsultacji.
 11. Dowóz i odwóz uczestników zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu.
 12. Pełnienie innych obowiązków kierowcy związanych z bieżącą działalnością placówki.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
  1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
  2. Praca związana z bezpośrednim kontaktem z uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu, zarówno w placówce jak i w środowisku.
  3. Praca wymaga umiejętnego współdziałania z osobami niepełnosprawnymi, w tym chorującymi psychicznie i ich rodzinami, z członkami zespołu wspierająco-aktywizującego oraz innymi osobami, instytucjami, organizacjami dla realizacji celów statutowych placówki.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys (CV).
 3. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje.
 5. Kserokopie dokumentów poświadczające uprawnienia do prowadzenia samochodu osobowego.
 6. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne (w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko terapeuta-kierowca”) należy składać osobiście w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3 pok. nr 020   w terminie do 23.12.2016r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2135 z późn. zm) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1202 z późn. zm.)”.

Aplikacje, które wpłyną do Środowiskowego Domu Samopomocy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.tarnobrzeg.eobip.pl; www.sdstarnobrzeg.naszbip.pl/, stronie internetowej placówki /http://sds-tarnobrzeg.pl/oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3.

 

Dyrektor

Środowiskowego Domu Samopomocy

w Tarnobrzegu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *