535true dots bottomright 254true true 800http://sds-tarnobrzeg.pl/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/frame-black
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide1
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide2
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide3

Nabór na wolne stanowisko pracy

Dyrektor

Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

pracownik socjalny ? etatu – terapeuta ? etatu

 

I. Wymagania niezbędne:

1.    Spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków uprawniających do wykonywania zawodu pracownika:

a)      posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych

b)     ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna

c)  do dnia 31 grudnia 2013r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

2.    Wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku terapeuty.

3.    Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

4.    Posiadanie co najmniej półrocznego stażu pracy na stanowisku mającym bezpośredni kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

5.    Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego oraz terapeuty.

 

II. Wymagania dodatkowe:

1.   Znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej.

2.   Znajomość Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

3.   Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego

4.   Umiejętność interpretacji przepisów prawnych.

5.    Specjalistyczne studia podyplomowe.

6.    Przeszkolenie i doświadczenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych, w tym:

a)     umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań

b)     kształtowania nawyków celowej aktywności

c)     prowadzenia treningu zachowań społecznych.

7.    Umiejętność pracy w zespole.

8.    Wysokie umiejętności interpersonalne ? komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów.

9.    Umiejętność kreatywnego i analitycznego myślenia.

10.              Inicjatywa i dynamizm w działaniu.

11.              Dyspozycyjność.

12.              Wysoka kultura osobista.

13.              Umiejętność samodzielnego organizowania stanowiska pracy.

14.              Znajomość obsługi programów komputerowych.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.    Prowadzenie pracy socjalnej w zakresie rozwiązywania problemów życiowych na rzez uczestników ŚDS.

2.    Utrzymywanie stałego kontaktu ze środowiskiem rodzinnym uczestników oraz środowiskiem lokalnym.

3.    Doradztwo i gotowość do niesienia pomocy podopiecznym.

4.    Utrzymywanie stałego kontaktu z lekarzami, poradniami specjalistycznymi, w tym poradniami zdrowia psychicznego.

5.    Występowanie z wnioskami w sprawach przyznawania różnych form pomocy dla uczestników ŚDS, w tym prowadzenie treningu zaradności życiowej.

6.    Opracowywanie indywidualnych planów pracy i ich realizacja, w tym aktywne uczestniczenie w pracach zespołu wspierająco-aktywizującego ŚDS.

7.    Praca terapeutyczna z uczestnikami ŚDS, w tym prowadzenie zajęć z zakresu treningu umiejętności społecznych na bazie ukończonych kursów, studiów podyplomowychw formie indywidualnej i grupowej zgodnie z aktualną diagnozą uczestnika.

8.    Organizowanie imprez mających na celu integrację uczestników i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym.

9.    Inspirowanie, opracowywanie, wdrażanie lokalnych programów ukierunkowanych na podnoszenie jakości życia uczestników zajęć i ich rodzin.

10.  Pobudzanie aktywności osób niepełnosprawnych.

11.   Prowadzenie dokumentacji realizowanych zajęć, udzielanych porad i konsultacji.

 

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1.    Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

2.  Praca związana z bezpośrednim kontaktem z uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu, zarówno w placówce jak i w środowisku.

3.   Praca wymaga umiejętnego współdziałania z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami, z członkami zespołu wspierająco-aktywizującego oraz innymi osobami, instytucjami, organizacjami dla realizacji celów statutowych placówki.

V. Wymagane dokumenty:

1.      List motywacyjny.

2.      Życiorys (CV).

3.      Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie.

4.      Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje.

5.      Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne (w zamkniętych kopertach z dopiskiem ?Dotyczy naboru na stanowisko pracownik socjalny-terapeuta?) należy składać osobiście w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3 pok. nr 020 w terminie do 11.04.2014r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: ?Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)?.

Aplikacje, które wpłyną do Środowiskowego Domu Samopomocy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.tarnobrzeg.eobip.pl/, oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3.

Dyrektor

Środowiskowego Domu Samopomocy

w Tarnobrzegu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *