535true dots bottomright 254true true 800http://sds-tarnobrzeg.pl/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/frame-black
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide1
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide2
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide3

OGŁASZANIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY- ZASTĘPSTWO

Dyrektor
Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu
ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg
OGŁOSZENIE NABORU NA ZASTĘPSTWO NA WOLNE STANOWISKO PRACY
terapeuta – 1 etat

 

I. Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie
2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku starszego instruktora terapii zajęciowej.
4. Wykształcenie wyższe o odpowiednim kierunku umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku terapeuty.
5. Posiadanie co najmniej półrocznego stażu pracy na stanowisku mającym bezpośredni kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi.
II. Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
2. Kurs witrażu.
3. Zdolności plastyczne, manualne, artystyczne.
4. Specjalistyczne szkolenia i kursy pozwalające na prowadzenie dodatkowych oddziaływań terapeutycznych wobec uczestników zajęć i ich rodzin.
5. Przeszkolenie i doświadczenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych, w tym:
a) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań
b) kształtowania nawyków celowej aktywności
c) prowadzenia treningu zachowań społecznych.
6. Umiejętność pracy w zespole, samodzielność w realizacji powierzonych zadań.
7. Wysokie umiejętności interpersonalne – komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów.
8. Umiejętność planowania i realizacji indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej dostosowanej do możliwości, potrzeb i zainteresowań uczestników domu
9. Umiejętność kreatywnego i analitycznego myślenia.
10. Dyspozycyjność.
11. Wysoka kultura osobista.
12. Umiejętność samodzielnego organizowania stanowiska pracy.
III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Organizowanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych w zakresie treningu umiejętności zawodowych, praktycznych, czasu wolnego z elementami treningu umiejętności społecznych i interpersonalnych w pracowni witrażu.
2. Opracowywanie indywidualnych planów wspierająco – aktywizujących ich realizacja i modyfikacja w tym aktywne uczestniczenie w pracach zespołu wspierająco-aktywizującego ŚDS.
3. Opracowywanie rocznych planów pracy terapeutycznej.
4. Realizacja pracy poprzez włączenie różnorodnych, niekonwencjonalnych technik plastycznych dostosowanych do możliwości, potrzeb, zainteresowań uczestników zajęć, w tym arteterapii.
5. Doradztwo i gotowość do niesienia pomocy podopiecznym.
6. Utrzymywanie stałego kontaktu z lekarzami, poradniami specjalistycznymi, w tym poradniami zdrowia psychicznego.
7. Współorganizowanie imprez mających na celu integrację uczestników i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym.
8. Inspirowanie, opracowywanie, wdrażanie lokalnych programów ukierunkowanych na podnoszenie jakości życia uczestników zajęć i ich rodzin.
9. Pobudzanie aktywności osób niepełnosprawnych, motywowanie do zaangażowania w proces rehabilitacji.
10. Prowadzenie dokumentacji realizowanych zajęć, udzielanych porad i konsultacji.
IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. Praca na zastępstwo w pełnym wymiarze czasu pracy.
2. Praca związana z bezpośrednim kontaktem z uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu, zarówno w placówce jak i w środowisku.
3. Praca wymaga umiejętnego współdziałania z osobami niepełnosprawnymi, w tym chorującymi psychicznie i ich rodzinami, z członkami zespołu wspierająco-aktywizującego oraz innymi osobami, instytucjami, organizacjami dla realizacji celów statutowych placówki.
V. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny.
2. Życiorys (CV).
3. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie.
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje.
5. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
VI. Informacja o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w lipcu 2018r. wynosi poniżej 6%
Wymagane dokumenty aplikacyjne (w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko terapeuty”) należy składać osobiście w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3 pok. nr 020 w terminie do 27.09.2018r.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisku terapeuty, ogłoszonej dnia 14.08.2018r. i prowadzonej przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnobrzegu.
Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podane tych danych jest dobrowolne.”
Aplikacje, które wpłyną do Środowiskowego Domu Samopomocy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.tarnobrzeg.eobip.pl; www.sdstarnobrzeg.naszbip.pl/, stronie internetowej placówki /http://sds-tarnobrzeg.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3.

Dyrektor
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Tarnobrzegu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *