535true dots bottomright 254true true 800http://sds-tarnobrzeg.pl/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/frame-black
 • 5000 random false 60 bottom 30
  Slide1
 • 5000 random false 60 bottom 30
  Slide2
 • 5000 random false 60 bottom 30
  Slide3

Ogłoszenie o naborze na stanowisko technik fizjoterapii w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tarnobrzegu

Dyrektor

Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

technik fizjoterapii – ½  etatu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko technik fizjoterapii w Środowiskowym Domu Samopomocy

w Tarnobrzegu

 1. Stanowisko pracy: TECHNIK FIZJOTERAPII
 2. Wymiar etatu : ½ etatu,
 3. Rodzaj umowy: umowa na zastępstwo
 4. Miejsce wykonywania pracy: Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnobrzegu
 5. Ilość wolnych stanowisk: 1
 6. Wymagania w stosunku do kandydatów:

I Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie lub Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, którym  na postawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) wykształcenie wyższe lub średnie z zakresu rehabilitacji ruchowej/wykształcenie wyższe pedagogiczne ze specjalnością rehabilitacji ruchowej lub kursami kwalifikacji z zakresu fizjoterapii

c) co najmniej 3 – miesięczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób  z zaburzeniami psychicznymi, potwierdzone stosownym dokumentem,

d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

e) brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe,

f) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

g) nieposzlakowana opinia,

II Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność pracy w zespole,

b) samodzielność, sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań,

c) doświadczenie zawodowe: w przypadku posiadania wykształcenia średniego mile widziany staż pracy na stanowisku technika fizjoterapii, dodatkowe kursy, szkolenia umożliwiające realizację oddziaływań terapeutycznych wobec podopiecznych placówki, ich rodzin i opiekunów,

d) komunikatywność, umiejętność i łatwość nawiązywania kontaktu z osobami niepełnosprawnymi.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • organizowanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych w zakresie rehabilitacji ruchowej, aktywizacji sportowej, rekreacji, w tym z wykorzystaniem sprzętu sportowo – rehabilitacyjnego ŚDS,
 • prowadzenie gimnastyki grupowej,
 • wykonywanie zaleceń lekarskich w zakresie rehabilitacji,
 • przygotowywanie Uczestników zajęć do zawodów sportowych.
 • udział i praca w ramach inicjatyw podejmowanych przez placówkę w zakresie rehabilitacji społecznej Uczestników ŚDS, w tym w wyjazdach, imprezach sportowych, rekreacyjnych, artystycznych i innych okolicznościowych,
 • prowadzenie zajęć edukacyjnych związanych z tematyką zdrowego stylu życia,
 • opracowywanie indywidualnych planów wspierająco – aktywizujących ich realizacja  i modyfikacja w tym aktywne uczestniczenie w pracach zespołu wspierająco-aktywizującego ŚDS,
 • opracowywanie rocznych planów pracy terapeutycznej,
 • utrzymywanie stałego kontaktu z rodzinami, lekarzami, poradniami specjalistycznymi, w tym poradniami zdrowia psychicznego,
 • współorganizowanie wydarzeń mających na celu integrację uczestników i ich rodzin  ze środowiskiem lokalnym,
 • pobudzanie aktywności osób niepełnosprawnych, motywowanie do zaangażowania w proces rehabilitacji,
 • prowadzenie dokumentacji realizowanych zajęć zgodnie z przepisami prawa.

8. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę w wymiarze ½ etatu, na stanowisku technika fizjoterapii w Środowiskowym Domu Samopomocy.
 2. Praca realizowana będzie w budynku przy ul. Kopernika 3 w Tarnobrzegu.
 3. Praca związana z bezpośrednim kontaktem z uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy, zarówno w placówce jak i w środowisku.
 4. Praca wymaga umiejętnego współdziałania z osobami niepełnosprawnymi, ich rodzinami,  z członkami zespołu wspierająco-aktywizującego oraz innymi osobami i instytucjami.

9. Wymagane dokumenty:

I Dokumenty niezbędne:

a) list motywacyjny,

b) curriculum vitae (CV),

c) kserokopie dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie i wykształcenie (np. dyplomy, świadectwa, zaświadczenia, świadectwa pracy),

d) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,

e) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

f) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku, na które prowadzony jest nabór,

II Dokumenty dodatkowe:

a) dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności (np. o ukończonych kursach, szkoleniach),

b) referencje z poprzednich miejsc pracy.

10. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

I Termin:

Termin składania dokumentów upływa 29.09.2019 r.

II Sposób:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór  na stanowisko technika fizjoterapii w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tarnobrzegu”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisku technika fizjoterapii ogłoszonej dnia 19.09.2019 r. i prowadzonej przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnobrzegu.

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.”

III Miejsce:

Osobiście – w siedzibie Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnobrzegu, pokój nr 020

11. Etapy procesu selekcji i wyboru kandydata:

I etap: weryfikacja formalna na podstawie przedłożonych aplikacji.

II etap: rozmowa kwalifikacyjna obejmująca weryfikację wiedzy i umiejętności określonych w aplikacji.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do II etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

12. Informacja o wynikach konkursu:

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.tarnobrzeg.eobip.pl; www.sdstarnobrzeg.naszbip.pl/, stronie internetowej placówki /http://sds-tarnobrzeg.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3.

13. Informacje dodatkowe:

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, oraz oświadczenia dla ważności wymagają autoryzacji (muszą być odręcznie podpisane) przez kandydata, pod rygorem odrzucenia oferty.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do placówki po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania dokumentów pocztą elektroniczną.

Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni wyłącznie kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w pkt. I. 1. ogłoszenia o naborze.

Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

Ogłoszenie nie jest naborem w rozumieniu przepisów ustawy o pracownikach samorządowych.

Dyrektor

Środowiskowego Domu Samopomocy

w Tarnobrzegu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *