535true dots bottomright 254true true 800http://sds-tarnobrzeg.pl/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/frame-black
 • 5000 random false 60 bottom 30
  Slide1
 • 5000 random false 60 bottom 30
  Slide2
 • 5000 random false 60 bottom 30
  Slide3

Zaproszenie do składania ofert cenowych na materiały biurowe

 

 Tarnobrzeg, dn. 23.01.2020r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnobrzegu

Ul. Kopernika 3

 • Tarnobrzeg
 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są przedmioty będące materiałami biurowymi.

Należy podać wycenę jednostkową netto.

Wartość przedmiotu zamówienia nie przekroczy w 2020 roku kwoty 4.269,30zł. netto.

Oferty należy składać w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu bądź na adres e-mail: sds_tarnobrzeg@op.pl w terminie do dnia 30.01.2020r. wraz z oświadczeniem wykonawcy (zał. nr 1).

Do porozumiewania się w sprawach związanych z niniejszym postępowaniem upoważniona jest Pani Gabriela Cecuła tel. 158236597 w. 20.

Szczegółowy wykaz materiałów biurowych będących przedmiotem zamówienia (tabela).

Informacje podawane w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO” informuję, że:

 

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnobrzegu, e-mail: sds_tarnobrzeg@op.pl., zwanym dalej Administratorem, który prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.
 • Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: inspektor.odo@onet.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, tj. zamówienia poniżej 30 000 EURO pn. zakup materiałów biurowych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, gdyż w myśl obowiązujących przepisów są one jawne;
 • Dane osobowe będą przechowywane – zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, tj. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania;
 • Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz ustawy o finansach publicznych;
 • Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie podlegają profilowaniu;
 • Posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 • Nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *