535true dots bottomright 254true true 800http://sds-tarnobrzeg.pl/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/frame-black
 • 5000 random false 60 bottom 30
  Slide1
 • 5000 random false 60 bottom 30
  Slide2
 • 5000 random false 60 bottom 30
  Slide3

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO TECHNIK FIZJOTERAPII W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W TARNOBRZEGU

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko technik fizjoterapii (umowa na zastępstwo) Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu do zatrudnienia wybrana została Pani Patrycja Bator.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Patrycja Bator spełniła niezbędne kryteria formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Posiada wykształcenie wyższe o kierunku fizjoterapia, w tym doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.   Ponadto   w/w   posiada    dodatkowe   umiejętności   i doświadczenie   pozwalające   na  realizację  zajęć  terapeutycznych z osobami niepełnosprawnymi.  Pani  Patrycja  Bator podczas  rozmowy   zaprezentowała  się    jako  osoba  kompetentna,   zaangażowana,  otwarta  na  potrzeby  i problemy osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorujących psychicznie.

 

Dyrektor

Środowiskowego Domu Samopomocy

w Tarnobrzegu

Beata Wasiuta

Ogłoszenie o naborze na stanowisko technik fizjoterapii w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tarnobrzegu

Dyrektor

Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

technik fizjoterapii – ½  etatu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko technik fizjoterapii w Środowiskowym Domu Samopomocy

w Tarnobrzegu

 1. Stanowisko pracy: TECHNIK FIZJOTERAPII
 2. Wymiar etatu : ½ etatu,
 3. Rodzaj umowy: umowa na zastępstwo
 4. Miejsce wykonywania pracy: Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnobrzegu
 5. Ilość wolnych stanowisk: 1
 6. Wymagania w stosunku do kandydatów:

I Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie lub Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, którym  na postawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) wykształcenie wyższe lub średnie z zakresu rehabilitacji ruchowej/wykształcenie wyższe pedagogiczne ze specjalnością rehabilitacji ruchowej lub kursami kwalifikacji z zakresu fizjoterapii

c) co najmniej 3 – miesięczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób  z zaburzeniami psychicznymi, potwierdzone stosownym dokumentem,

d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

e) brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe,

f) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

g) nieposzlakowana opinia,

II Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność pracy w zespole,

b) samodzielność, sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań,

c) doświadczenie zawodowe: w przypadku posiadania wykształcenia średniego mile widziany staż pracy na stanowisku technika fizjoterapii, dodatkowe kursy, szkolenia umożliwiające realizację oddziaływań terapeutycznych wobec podopiecznych placówki, ich rodzin i opiekunów,

d) komunikatywność, umiejętność i łatwość nawiązywania kontaktu z osobami niepełnosprawnymi.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • organizowanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych w zakresie rehabilitacji ruchowej, aktywizacji sportowej, rekreacji, w tym z wykorzystaniem sprzętu sportowo – rehabilitacyjnego ŚDS,
 • prowadzenie gimnastyki grupowej,
 • wykonywanie zaleceń lekarskich w zakresie rehabilitacji,
 • przygotowywanie Uczestników zajęć do zawodów sportowych.
 • udział i praca w ramach inicjatyw podejmowanych przez placówkę w zakresie rehabilitacji społecznej Uczestników ŚDS, w tym w wyjazdach, imprezach sportowych, rekreacyjnych, artystycznych i innych okolicznościowych,
 • prowadzenie zajęć edukacyjnych związanych z tematyką zdrowego stylu życia,
 • opracowywanie indywidualnych planów wspierająco – aktywizujących ich realizacja  i modyfikacja w tym aktywne uczestniczenie w pracach zespołu wspierająco-aktywizującego ŚDS,
 • opracowywanie rocznych planów pracy terapeutycznej,
 • utrzymywanie stałego kontaktu z rodzinami, lekarzami, poradniami specjalistycznymi, w tym poradniami zdrowia psychicznego,
 • współorganizowanie wydarzeń mających na celu integrację uczestników i ich rodzin  ze środowiskiem lokalnym,
 • pobudzanie aktywności osób niepełnosprawnych, motywowanie do zaangażowania w proces rehabilitacji,
 • prowadzenie dokumentacji realizowanych zajęć zgodnie z przepisami prawa.

8. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę w wymiarze ½ etatu, na stanowisku technika fizjoterapii w Środowiskowym Domu Samopomocy.
 2. Praca realizowana będzie w budynku przy ul. Kopernika 3 w Tarnobrzegu.
 3. Praca związana z bezpośrednim kontaktem z uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy, zarówno w placówce jak i w środowisku.
 4. Praca wymaga umiejętnego współdziałania z osobami niepełnosprawnymi, ich rodzinami,  z członkami zespołu wspierająco-aktywizującego oraz innymi osobami i instytucjami.

9. Wymagane dokumenty:

I Dokumenty niezbędne:

a) list motywacyjny,

b) curriculum vitae (CV),

c) kserokopie dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie i wykształcenie (np. dyplomy, świadectwa, zaświadczenia, świadectwa pracy),

d) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,

e) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

f) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku, na które prowadzony jest nabór,

II Dokumenty dodatkowe:

a) dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności (np. o ukończonych kursach, szkoleniach),

b) referencje z poprzednich miejsc pracy.

10. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

I Termin:

Termin składania dokumentów upływa 29.09.2019 r.

II Sposób:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór  na stanowisko technika fizjoterapii w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tarnobrzegu”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisku technika fizjoterapii ogłoszonej dnia 19.09.2019 r. i prowadzonej przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnobrzegu.

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.”

III Miejsce:

Osobiście – w siedzibie Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnobrzegu, pokój nr 020

11. Etapy procesu selekcji i wyboru kandydata:

I etap: weryfikacja formalna na podstawie przedłożonych aplikacji.

II etap: rozmowa kwalifikacyjna obejmująca weryfikację wiedzy i umiejętności określonych w aplikacji.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do II etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

12. Informacja o wynikach konkursu:

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.tarnobrzeg.eobip.pl; www.sdstarnobrzeg.naszbip.pl/, stronie internetowej placówki /http://sds-tarnobrzeg.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3.

13. Informacje dodatkowe:

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, oraz oświadczenia dla ważności wymagają autoryzacji (muszą być odręcznie podpisane) przez kandydata, pod rygorem odrzucenia oferty.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do placówki po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania dokumentów pocztą elektroniczną.

Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni wyłącznie kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w pkt. I. 1. ogłoszenia o naborze.

Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

Ogłoszenie nie jest naborem w rozumieniu przepisów ustawy o pracownikach samorządowych.

Dyrektor

Środowiskowego Domu Samopomocy

w Tarnobrzegu

V Rajd Rowerowy Szówsko – Radawa

Już po raz piąty Środowiskowy Dom Samopomocy w Jarosławiu wraz z PSONI Koło w Jarosławiu zorganizowało Rajd Rowerowy Szówsko – Radawa. W tym roku również nie mogło nas tam zabraknąć🚴‍♀️ 🚴‍♂️ zobaczcie materiał filmowy oj działo… się pozdrawiamy 👋

Opublikowany przez OREW im.K.Rajtar PSONI Koło w Jarosławiu Czwartek, 5 września 2019

 

UDOSTĘPNIENIE DANYCH INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

UDOSTĘPNIENIE DANYCH INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 37 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w zw. z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) udostępnia się dane wyznaczonego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tarnobrzegu inspektora ochrony danych osobowych: Pani Agnieszki Gazdy, adres do kontaktu e-mail: inspektor.odo@onet.pl.

Informacje podawane w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą

Informacje podawane w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO informuje się, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3, 39- 400 Tarnobrzeg, e-mail: sds_tarnobrzeg@op.pl, zwany dalej Administratorem, który prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: inspektor.odo@onet.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług środowiskowego domu samopomocy na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO), art. 51a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
 4. Odbiorcą danych osobowych będzie osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, którym ujawnia się dane osobowe w celu realizacji usług środowiskowego domu samopomocy np.: wynajem autokaru, towarzystwa ubezpieczeniowe, inne ŚDS itp.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres: nie dłużej, niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celu przetwarzania.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie podlegają profilowaniu.
 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji celu.

Wakacje, znów mamy wakacje…!

Znalezione obrazy dla zapytania wakacje

Informujemy, że od 22 lipca do 2 sierpnia Środowiskowy Dom Samopomocy będzie nieczynny – przerwa urlopowa.
Życzymy wszystkim bezpiecznych i miło spędzonych wakacji!

 

XV Przegląd Twórczości Artystycznej Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Podkarpackiego

Regulamin XV Przeglądu Twórczości Artystycznej Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Podkarpackiego.

Regulamin Przegląd 2019

KONCERT – TOMASZ ŻÓŁTKO

Muzyk, kompozytor, poeta, teolog i publicysta. Jedna z najbardziej barwnych i niekonwencjonalnych postaci współczesnej piosenki autorskiej.

Powitania lata – 27.06.2019

27 czerwca odbyła się cykliczna impreza organizowana przez ŚDS w Bojanowie. Tak jak w tamtym roku spotkanie odbyło się w Ośrodku Rehabilitacyjno-Adaptacyjnym Caritas w Bojanowie. Motywem przewodnim tegorocznego spotkania były Hawaje. Dziękujemy organizatorom za zaproszenie.

 

Festiwal Tańca – Sieniawa 26.06.2019

Jak co roku podczas wyjazdu do Sieniawy towarzyszyła nam wspaniała słoneczna pogoda i wyśmienite humory. W  tegorocznym festiwalu wzięło udział 13 placówek.