535true dots bottomright 254true true 800http://sds-tarnobrzeg.pl/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/frame-black
 • 5000 random false 60 bottom 30
  Slide1
 • 5000 random false 60 bottom 30
  Slide2
 • 5000 random false 60 bottom 30
  Slide3

Zaproszenie do składania ofert cenowych na usługi transportowe w 2020 roku

Tarnobrzeg, dn. 16.01.2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnobrzegu

 1. Kopernika 3

39-400 Tarnobrzeg

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych związanych z organizacją wyjazdów Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu w 2020 roku.

W zależności od charakteru organizowanego wyjazdu oraz liczby osób, przewóz będzie realizowany pojazdem z minimalną liczbą miejsc siedzących dla pasażerów:

 1. nie mniejszą niż 53 osoby
 2. nie mniejsza niż 34 osoby
 3. nie mniejszą niż 29 osób
 4. nie mniejszą niż 20 osób.

Wykonawca będzie zobowiązany do:

 1. poddania skontrolowania pojazdu i jego kierowcy przez policjantów ruchu drogowego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
 2. zapewnienia ubezpieczenia pojazdu, który przewozić będzie Uczestników ŚDS w Tarnobrzegu
 3. zapewnienia Uczestnikom ŚDS w Tarnobrzegu przewidzianych prawem warunków bezpieczeństwa, higieny, wygody oraz należytej obsługi.

W przypadku awarii pojazdu przewożącego Uczestników ŚDS w Tarnobrzegu lub innej nieprzewidzianej sytuacji uniemożliwiającej wykonanie przewozu, Wykonawca ma obowiązek bezzwłocznie zapewnić na własny koszt i ryzyko transport zewnętrzny.

W przypadku nie zapewnienia zastępczego transportu, o którym mowa wyżej Zamawiający zapewni transport na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie dbał o zewnętrzną i wewnętrzną czystość środków transportu oraz zapewni pełną sprawność techniczną środków transportu przeznaczonych do przewożenia Uczestników ŚDS.

Wartość przedmiotu zamówienia nie przekroczy w 2020 roku kwoty 4.269,30zł. netto.

Oferty należy składać w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu bądź na adres e-mail: sds_tarnobrzeg@op.pl w terminie do dnia 23.01.2020r. wraz z oświadczeniem wykonawcy (zał. nr 1).

Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa na świadczenie usług transportowych dla Uczestników ŚDS w Tarnobrzegu w 2020 roku.

Do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach związanych z niniejszym postępowaniem upoważniona jest Pani Agnieszka Strońska tel. 158236597 w. 20.

 

Informacje podawane w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO” informuję, że:

 

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnobrzegu, e-mail: sds_tarnobrzeg@op.pl., zwanym dalej Administratorem, który prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.
 • Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: odo@onet.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, tj. zamówienia poniżej 30 000 EURO świadczenie usług transportowych związanych z organizacją wyjazdów Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, gdyż w myśl obowiązujących przepisów są one jawne;
 • Dane osobowe będą przechowywane – zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, tj. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania;
 • Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz ustawy o finansach publicznych;
 • Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie podlegają profilowaniu;
 • Posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 • Nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

______________________

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego.

 

 

ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO TERAPEUTA W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W TARNOBRZEGU

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko terapeuta (umowa na zastępstwo) Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu do zatrudnienia wybrana została Pani Ewelina Panek.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Ewelina Panek spełniła niezbędne kryteria formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Posiada wykształcenie wyższe o specjalności pedagogika zdrowia z rehabilitacją, w tym doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Ponadto w/W posiada specjalistyczne szkolenia m.in. z zakresu treningu umiejętności komunikacyjnych z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się;  budowania profesjonalnej relacji terapeutycznej, pozwalające na realizację dodatkowych oddziaływań terapeutycznych wobec osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Dodatkowo w/W przedłożyła dokumenty o zakwalifikowaniu do specjalistycznego szkolenia w zakresie ceramiki artystycznej, którego ukończenie pozwoli na kompetentną realizację zajęć na przedmiotowym stanowisku.

Pani Ewelina Panek podczas rozmowy zaprezentowała się jako osoba zaangażowana, otwarta na potrzeby i problemy osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorujących psychicznie.

 Dyrektor

Środowiskowego Domu Samopomocy

w Tarnobrzegu

Beata Wasiuta

TEATR „ MIKOŁAJ-TRADYCJE, LEGENDY”

W dniu 09.12.2019r. przybyli do nas artyści z teatru krakowskiego. Aktorzy opowiadali o historii i tradycji związanej ze Św. Mikołajem w różnych krajach świata.  Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję nie tylko poszerzyć swoją wiedzę, ale i przymierzyć strój Św. Mikołaja.  Podczas spotkania Św. Mikołaj obdarował nas także cukierkami.

 

Filharmonia Mobilna – „Piękna Nasza Polska Cała”

Cudowny koncert przybliżający sztukę ludową naszego kraju z podziałem na poszczególne regiony Polski. Po raz kolejny dziękujemy za niezapomniana ucztę muzyczną.

KONKURS FOTOGRAFICZNY W DĘBICY

5 grudnia bieżącego roku wzięliśmy udział w rozstrzygnięciu 11-go konkursu fotograficznego w Dębicy. Tegorocznym tematem ww. było „Naturalnie?!”. Jak co roku spośród nadesłanych prac jury wyłoniło 5 nagrodzonych zdjęć (pierwsze, drugie i trzecie miejsce plus dwa wyróżnienia). W obecnej edycji wygrało zdjęcie nadesłane przez uczestnika z ŚDS Strzyżów. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali drobne upominki, były również prezenty dla wszystkich ŚDS-ów, które nadesłały fotografie na konkurs. W ramach warsztatów obejrzeliśmy prezentację dotyczącą Czarnogóry i Cypru (zdjęcia z wyprawy).

UBIERAMY CHOINKĘ MIASTA TARNOBRZEGA

Po raz pierwszy w tym roku Pan Prezydent Miasta Tarnobrzega zainicjował wspólne ubieranie choinki przez mieszkańców miasta. Bardzo cieszymy się z zaproszenia. Ozdobą przygotowaną przez naszą placówkę był przepiękny Anioł. Dużo radości dało nam zarówno samo przygotowanie pracy jak i wspólne zdobienie miejskiej choinki.

http://www.tarnobrzeg.pl/aktualnosci/mieszkancy-wspolnie-ubrali-choinke,2234.html

 

CARVING

W dniu 3 grudnia kilkuosobowa grupa uczestników zajęć naszej placówki wzięła udział w warsztatach kulinarnych z carvingu. Podczas zajęć powstały piękne ozdoby. Rzeźbienie w owocach i warzywach sprawiło   nam wiele radości. Nowe umiejętności na pewno wykorzystamy w przygotowaniach do nadchodzących świąt!

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY -TERAPEUTA 1 ETAT

Dyrektor

Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu

 1. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

terapeuta – 1 etat

 

 1. Wymagania niezbędne:
 2. Obywatelstwo polskie
 3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku terapeuty.
 5. Wykształcenie wyższe o odpowiednim kierunku umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku terapeuty.
 6. Posiadanie co najmniej trzymiesięcznego doświadczenia zawodowego w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.
 7. Wymagania dodatkowe:
  1. Znajomość przepisów Ustawy o pomocy społecznej, Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
  2. Zdolności plastyczne, manualne, artystyczne, kurs ceramiki.
  3. Specjalistyczne szkolenia i kursy pozwalające na prowadzenie dodatkowych oddziaływań terapeutycznych wobec uczestników zajęć i ich rodzin, w tym przeszkolenie i doświadczenie w zakresie treningów umiejętności społecznych, treningów umiejętności komunikacyjnych.
  4. Umiejętność pracy w zespole, samodzielność w realizacji powierzonych zadań.
  5. Wysokie umiejętności interpersonalne – komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów.
  6. Umiejętność planowania i realizacji indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej dostosowanej do możliwości, potrzeb i zainteresowań uczestników domu.
  7. Umiejętność kreatywnego i analitycznego myślenia.
  8. Dyspozycyjność.
  9. Wysoka kultura osobista.
  10. Umiejętność samodzielnego organizowania stanowiska pracy.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Organizowanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych w pracowni ceramiki, w tym zapoznawanie uczestników z różnymi technikami obróbki gliny, wypalania i szkliwienia.
 2. Prowadzenie zajęć z elementami treningu umiejętności społecznych w ramach zadań realizowanych w pracowni.
 3. Opracowywanie indywidualnych planów wspierająco – aktywizujących ich realizacja i , modyfikacja w tym aktywne uczestniczenie w pracach zespołu wspierająco-aktywizującego ŚDS.
 4. Opracowywanie rocznych planów pracy terapeutycznej.
 5. Realizacja pracy poprzez włączenie różnorodnych, niekonwencjonalnych technik plastycznych dostosowanych do możliwości, potrzeb, zainteresowań uczestników zajęć, w tym arteterapii.
 6. Doradztwo i gotowość do niesienia pomocy podopiecznym.
 7. Utrzymywanie stałego kontaktu z lekarzami, poradniami specjalistycznymi, w tym poradniami zdrowia psychicznego.
 8. Współorganizowanie imprez mających na celu integrację uczestników i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym.
 9. Inspirowanie, opracowywanie, wdrażanie lokalnych programów ukierunkowanych na podnoszenie jakości życia uczestników zajęć i ich rodzin.
 10. Pobudzanie aktywności osób niepełnosprawnych, motywowanie do zaangażowania w proces rehabilitacji.
 11. Prowadzenie dokumentacji realizowanych zajęć, udzielanych porad i konsultacji.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
  1. Praca na zastępstwo w pełnym wymiarze czasu pracy.
  2. Praca związana z bezpośrednim kontaktem z uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu, zarówno w placówce jak i w środowisku.
  3. Praca wymaga umiejętnego współdziałania z osobami niepełnosprawnymi, w tym chorującymi psychicznie i ich rodzinami, z członkami zespołu wspierająco-aktywizującego oraz innymi osobami, instytucjami, organizacjami dla realizacji celów statutowych placówki.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys (CV).
 3. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje.
 5. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne (w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko terapeuty”) należy składać osobiście w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3, pok. nr 020 w terminie do 09.12.2019 r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisku terapeuty, ogłoszonej dnia 29.11.2019 r. i prowadzonej przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnobrzegu.

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podane tych danych jest dobrowolne.”

Aplikacje, które wpłyną do Środowiskowego Domu Samopomocy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.tarnobrzeg.eobip.pl; www.sdstarnobrzeg.naszbip.pl/, stronie internetowej placówki /http://sds-tarnobrzeg.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3.

 

 

 

Dyrektor

Środowiskowego Domu Samopomocy

w Tarnobrzegu

Spotkanie z Panią Mariolą mamą niepełnosprawnego Arka – 29.11.2019

Nasz ŚDS włączył się w pomoc w zbiórce funduszy na „cyberoko” dla niepełnosprawnego Arka, akcji wspieranej przez Radio ZET. Wspólnie w pracowniach artystycznych wykonaliśmy ozdoby do dekoracji sianka bożonarodzeniowego.  Dochód z jego sprzedaży przeznaczony będzie na zakup niezbędnego dla Arka sprzętu. Mamy nadzieję, na powodzenie całej akcji, a Pani Marioli i Arkadiuszowi życzymy zdrowia i sił w pokonywaniu codziennych trudności.