535true dots bottomright 254true true 800http://sds-tarnobrzeg.pl/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/frame-black
 • 5000 random false 60 bottom 30
  Slide1
 • 5000 random false 60 bottom 30
  Slide2
 • 5000 random false 60 bottom 30
  Slide3

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 11 ust 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020, poz. 374), zgodnie z Poleceniem Wojewody Podkarpackiego z dnia 24.03.2020r. Środowiskowy Dom Samopomocy  w Tarnobrzegu zawiesza działalność w okresie 26.03.2020r. – 10.04.2020r.

OGŁOSZENIE

W trosce o bezpieczeństwo sanitarne w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tarnobrzegu podejmuje się działania, służące zapobieganiu ewentualnemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2, a także innych wirusów i bakterii.

Od dnia 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020r. nieczynny będzie Środowiskowy Domu Samopomocy w Tarnobrzegu.

Prosimy zainteresowanych o załatwianie spraw w formie elektronicznej  przez adres e-mail: sds_tarnobrzeg@op.pl lub telefonicznie pod

nr 15 823 65 97

Ze względów bezpieczeństwa prosimy o zastosowanie się do powyższych informacji.

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, w przypadku zauważenia u siebie objawów takich jak gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem należy niezwłocznie telefonicznie zawiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną – tel. (15) 822 63 18.

Istnieje również całodobowa, bezpłatna infolinia NFZ w sprawie koronawirusa: 800 190 590.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup nowych materiałów biurowych w 2020 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług transportowych związanych z organizacją wyjazdów Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu w 2020 roku.

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na świadczenie usług transportowych związanych z organizacją wyjazdów Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu  w 2020 roku. zamieszczone na stronie internetowej http://sds-tarnobrzeg.pl oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://sdstarnobrzeg.naszbip.pl w dniu 16.01.2020 r. rozpatrzono oferty złożone w tutejszej Placówce.

 

Wpłynęły 3 oferty:

 1. F.U.H „Camino” Jerzy Derlaga
 2. Sikorskiego 9/46, 39-400 Tarnobrzeg

 

 1. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Karol Szczepanik
 2. Szeroka 15, 39-400 Tarnobrzeg

 

 1. MINI – BUS Drypa Piotr

Słupcza 167, 27-620 Dwikozy

 

Biorąc pod uwagę spełnienie warunków zawartych w zapytaniu ofertowym odpowiadającym potrzebom oraz najniższą cenę wybrano ofertę nr 2 – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Karol Szczepanik, ul. Szeroka 15, 39-400 Tarnobrzeg.

Zaproszenie do składania ofert cenowych na materiały biurowe

 

 Tarnobrzeg, dn. 23.01.2020r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnobrzegu

Ul. Kopernika 3

 • Tarnobrzeg
 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są przedmioty będące materiałami biurowymi.

Należy podać wycenę jednostkową netto.

Wartość przedmiotu zamówienia nie przekroczy w 2020 roku kwoty 4.269,30zł. netto.

Oferty należy składać w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu bądź na adres e-mail: sds_tarnobrzeg@op.pl w terminie do dnia 30.01.2020r. wraz z oświadczeniem wykonawcy (zał. nr 1).

Do porozumiewania się w sprawach związanych z niniejszym postępowaniem upoważniona jest Pani Gabriela Cecuła tel. 158236597 w. 20.

Szczegółowy wykaz materiałów biurowych będących przedmiotem zamówienia (tabela).

Informacje podawane w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO” informuję, że:

 

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnobrzegu, e-mail: sds_tarnobrzeg@op.pl., zwanym dalej Administratorem, który prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.
 • Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: inspektor.odo@onet.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, tj. zamówienia poniżej 30 000 EURO pn. zakup materiałów biurowych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, gdyż w myśl obowiązujących przepisów są one jawne;
 • Dane osobowe będą przechowywane – zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, tj. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania;
 • Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz ustawy o finansach publicznych;
 • Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie podlegają profilowaniu;
 • Posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 • Nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTEGRACYJNY OSIEDLOWY DZIEŃ BABCI I DZIADKA

22 stycznia już po raz siódmy we współpracy z radnym miasta Sławomirem Partyką organizowaliśmy Integracyjny Osiedlowy Dzień Babci i Dziadka. W obchodach uczestniczyli seniorzy z Domu Dziennego Pobytu, Domu Pomocy Społecznej oraz mieszkańcy najbliższego osiedla. Tego dnia gościliśmy z przedstawieniem Przedszkole Akademia Malucha. Dzieci przygotowały wiersze, piosenki oraz tańce, które zostały przyjęte z wielkim entuzjazmem i nagrodzone wielkimi brawami. W część artystyczną zaangażowani byli również uczestnicy naszej placówki. Swoją obecnością zaszczycił nas chór  Uniwersytetu Trzeciego Wieku, dając piękny koncert.
Wszystkim zgromadzonym tego dnia dziękujemy za obecność, a babciom i dziadkom życzymy zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Zaproszenie do składania ofert cenowych na usługi transportowe w 2020 roku

Tarnobrzeg, dn. 16.01.2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnobrzegu

 1. Kopernika 3

39-400 Tarnobrzeg

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych związanych z organizacją wyjazdów Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu w 2020 roku.

W zależności od charakteru organizowanego wyjazdu oraz liczby osób, przewóz będzie realizowany pojazdem z minimalną liczbą miejsc siedzących dla pasażerów:

 1. nie mniejszą niż 53 osoby
 2. nie mniejsza niż 34 osoby
 3. nie mniejszą niż 29 osób
 4. nie mniejszą niż 20 osób.

Wykonawca będzie zobowiązany do:

 1. poddania skontrolowania pojazdu i jego kierowcy przez policjantów ruchu drogowego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
 2. zapewnienia ubezpieczenia pojazdu, który przewozić będzie Uczestników ŚDS w Tarnobrzegu
 3. zapewnienia Uczestnikom ŚDS w Tarnobrzegu przewidzianych prawem warunków bezpieczeństwa, higieny, wygody oraz należytej obsługi.

W przypadku awarii pojazdu przewożącego Uczestników ŚDS w Tarnobrzegu lub innej nieprzewidzianej sytuacji uniemożliwiającej wykonanie przewozu, Wykonawca ma obowiązek bezzwłocznie zapewnić na własny koszt i ryzyko transport zewnętrzny.

W przypadku nie zapewnienia zastępczego transportu, o którym mowa wyżej Zamawiający zapewni transport na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie dbał o zewnętrzną i wewnętrzną czystość środków transportu oraz zapewni pełną sprawność techniczną środków transportu przeznaczonych do przewożenia Uczestników ŚDS.

Wartość przedmiotu zamówienia nie przekroczy w 2020 roku kwoty 4.269,30zł. netto.

Oferty należy składać w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu bądź na adres e-mail: sds_tarnobrzeg@op.pl w terminie do dnia 23.01.2020r. wraz z oświadczeniem wykonawcy (zał. nr 1).

Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa na świadczenie usług transportowych dla Uczestników ŚDS w Tarnobrzegu w 2020 roku.

Do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach związanych z niniejszym postępowaniem upoważniona jest Pani Agnieszka Strońska tel. 158236597 w. 20.

 

Informacje podawane w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO” informuję, że:

 

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnobrzegu, e-mail: sds_tarnobrzeg@op.pl., zwanym dalej Administratorem, który prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.
 • Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: inspektor.odo@onet.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, tj. zamówienia poniżej 30 000 EURO świadczenie usług transportowych związanych z organizacją wyjazdów Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, gdyż w myśl obowiązujących przepisów są one jawne;
 • Dane osobowe będą przechowywane – zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, tj. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania;
 • Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz ustawy o finansach publicznych;
 • Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie podlegają profilowaniu;
 • Posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 • Nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

______________________

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego.

 

 

III TOWARZYSKIE ROZGRYWKI SPORTOWE ŚDS – TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO W KOLBUSZOWEJ

13 stycznia grupa reprezentacyjna naszych uczestników została zaproszona na turniej tenisa stołowego.  Miłą niespodzianką zawodów była fotobudka oraz loteria fantowa. Choć nie udało nam się zająć czołowych lokat, to i tak cieszyliśmy się z udziału w spotkaniu. Wróciliśmy bogatsi o nowe doświadczenia i przyjemne wspomnienia.
Dziękujemy organizatorom za zaproszenie i świetną zabawę!

WSPIERAMY WOŚP 09.01.2020 r.

Po raz kolejny nasza placówka postanowiła wesprzeć Wielka Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Tym razem na licytację przekazaliśmy piękne świece oraz sowy gipsowe wykonane przez naszych uczestników.

SYLWESTER ŚDS 30.12.2019

Sylwester ŚDS połączony z grudniowym spotkaniem imieninowo-urodzinowym. Podczas spotkania żegnając Stary Rok składaliśmy sobie życzenia pomyślności w Nowym 2020 Roku. Podziękowania za całoroczną pracę otrzymali członkowie Samorządu Uczestników ŚDS oraz uczestnicy najaktywniejsi w całorocznym plebiscycie „ Aktywny fizycznie zdrowieje psychicznie”. Każdy z uczestników społeczności otrzymał także upominek noworoczny – kalendarz na 2020 rok. Teraz mamy nadzieję nic nie umknie naszej uwadze, będziemy mogli planować wspólne wydarzenia i naszą codzienność w ŚDS ale także poza placówką.

ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE