535true dots bottomright 254true true 800https://sds-tarnobrzeg.pl/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/frame-black
 • 5000 random false 60 bottom 30
  Slide1
 • 5000 random false 60 bottom 30
  Slide2
 • 5000 random false 60 bottom 30
  Slide3

O nas

Tworząc miejsce spotkań dla osób potrzebujących mamy możliwość dawania i brania. W formie różnych działań odkrywamy, uczymy, wychowujemy, doskonalimy. Poprzez spotkania, rozmowy i wspólne działania uczymy się również sami. Każdy człowiek ma coś, co może ofiarować drugiemu człowiekowi, bezinteresownie.

 W Środowiskowym Domu Samopomocy dużo się nauczyłem np. rysować różne rysunki, samodzielności w życiu, robić inne różne ciekawe rzeczy. Zapoznałem różnych, nowych ciekawych ludzi, którzy mnie wspomagają i wspierają. Mamy tu różne formy rekreacji, np. wycieczki, które lubię, zajęcia kulinarne są dla mnie bardzo przydatne, ponieważ uczę się gotować, piec placki itp. W zajęciach plastycznych dużo się nauczyłem rysować, malować, robić bombki, kartki i różne prace plastyczne. W zajęciach z witrażu nauczyłem się posługiwać topnikiem, lutem – nauczyłem się lutować. Lubię na zajęciach z biblioterapii zajęcia ze zręczności wzrokowej np. układanie kart.  Maciek

Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnobrzegu jest ośrodkiem dziennego wsparcia dla osób dorosłych – typu A , B i C. Oznacza to, że obejmuje wsparciem następujące kategorie osób, zwanych uczestnikami:

 • Typ A – osoby z przewlekle psychicznie chore;
 • Typ B – osoby niepełnosprawne intelektualne;
 • Typ C – osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych. Uczestnikami w/w typów Domów (A, B, C) mogą być osoby ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu jest udzielanie wsparcia osobom przewlekle chorym psychicznie, niepełnosprawnym intelektualnie, wykazującym inne przewlekłe  zaburzenia czynności psychicznych, w tym osobom ze spektrum autyzmu       i niepełnosprawnościami sprzężonymi w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych oraz postępowanie rehabilitacyjne rozumiane jako zespół działań zmierzających do osiągnięcia przez te osoby możliwie najpełniejszej samodzielności życiowej, a także integracja podopiecznych ze środowiskiem społecznym.

ŚDS zapewnia  swoim uczestnikom oparcie społeczne  poprzez świadczenie usług dostosowanych do ich  indywidualnych potrzeb i możliwości. W ramach oferty usług świadczonych przez ŚDS znajdują się

 1. trening umiejętności społecznych
 2. trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi
 3. trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury
 4. trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej
 5. trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych
 6. poradnictwo psychologiczne
 7. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
 8. pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia
 9. niezbędna opieka, w szczególności dla uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu, którzy posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
 10. terapia ruchowa, w tym: zajęcia sportowe, turystyka i rekreacja
 11. inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy
 12. spożywanie gorącego posiłku, przyznanego w ramach zadania własnego gminy lub w ramach treningu kulinarnego
 13. usługi transportowe polegające na dowożeniu na zajęcia

W ramach w/w proponujemy również m.in. :

 • zajęcia edukacyjno – uspołeczniające
 • spotkania tematyczne
 • autorski program zajęć wakacyjnych
 • zajęcia w ramach klubów zainteresowań m.in. : dziennikarsko – fotograficznym, teatralno – tanecznym,  muzycznym,  filmowym, sportowym, smakosza, kreatywnego artysty, wolontariatu.
 • wycieczki, wyjazdy edukacyjno-rekreacyjne, spotkania integracyjne, wyjścia do kina, muzeów,
 • zajęcia sportowe, w tym z wykorzystaniem infrastruktury i terenów rekreacyjnych miasta Tarnobrzega
 • udział w ogólnopolskich i lokalnych konkursach plastycznych, fotograficznych, tanecznych, zawodach sportowych

Nasze najważniejsze inicjatywy :

 • Osiedlowy Dzień Babci i Dziadka
 • Akcja „Niepełnosprawni Dzieciom”
 • Piknik Żeglarski. Przegląd Piosenki Żeglarskiej Osób Niepełnosprawnych
 • Przegląd Twórczości Artystycznej Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Podkarpackiego
 • Dni Solidarności z  Osobami Chorującymi Psychicznie

W placówce działa także Punkt Wsparcia dla Osób po Kryzysie Psychicznym i ich Rodzin oraz Grupa Wsparcia dla Rodzin uczestników zajęć.

Działalność placówki wspierana jest także przez Tarnobrzeskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Chorujących Psychicznie „Ogniwo”.