535true dots bottomright 254true true 800http://sds-tarnobrzeg.pl/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/frame-black
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide1
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide2
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide3
  • A  A  A  A  

Napisz do nas!

Nick:

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

captcha
- przepisz kod

Losowe zdjęcie

dsc_0498

admin

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
NA STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY – TERAPEUTA W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W TARNOBRZEGU

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pracownik socjalny/terapeuta Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu do zatrudnienia wybrana została Pani Kinga Mazur.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Kinga Mazur spełniła niezbędne kryteria formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Posiada wykształcenie wyższe, pedagogiczne, w tym w zakresie pracy socjalnej, kilkuletnie doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Ponadto w/W posiada specjalistyczne kursy, umiejętności i doświadczenie pozwalające na realizację zajęć terapeutycznych z osobami niepełnosprawnymi. Pani Kinga Mazur podczas rozmowy zaprezentowała się jako osoba kompetentna, zaangażowana, otwarta na potrzeby i problemy osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorujących psychicznie.

Dyrektor
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Tarnobrzegu
Beata Wasiuta

OGŁASZANIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY- ZASTĘPSTWO

Dyrektor
Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu
ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg
OGŁOSZENIE NABORU NA ZASTĘPSTWO NA WOLNE STANOWISKO PRACY
terapeuta – 1 etat

 

I. Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie
2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku starszego instruktora terapii zajęciowej.
4. Wykształcenie wyższe o odpowiednim kierunku umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku terapeuty.
5. Posiadanie co najmniej półrocznego stażu pracy na stanowisku mającym bezpośredni kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi.
II. Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
2. Kurs witrażu.
3. Zdolności plastyczne, manualne, artystyczne.
4. Specjalistyczne szkolenia i kursy pozwalające na prowadzenie dodatkowych oddziaływań terapeutycznych wobec uczestników zajęć i ich rodzin.
5. Przeszkolenie i doświadczenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych, w tym:
a) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań
b) kształtowania nawyków celowej aktywności
c) prowadzenia treningu zachowań społecznych.
6. Umiejętność pracy w zespole, samodzielność w realizacji powierzonych zadań.
7. Wysokie umiejętności interpersonalne – komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów.
8. Umiejętność planowania i realizacji indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej dostosowanej do możliwości, potrzeb i zainteresowań uczestników domu
9. Umiejętność kreatywnego i analitycznego myślenia.
10. Dyspozycyjność.
11. Wysoka kultura osobista.
12. Umiejętność samodzielnego organizowania stanowiska pracy.
III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Organizowanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych w zakresie treningu umiejętności zawodowych, praktycznych, czasu wolnego z elementami treningu umiejętności społecznych i interpersonalnych w pracowni witrażu.
2. Opracowywanie indywidualnych planów wspierająco – aktywizujących ich realizacja i modyfikacja w tym aktywne uczestniczenie w pracach zespołu wspierająco-aktywizującego ŚDS.
3. Opracowywanie rocznych planów pracy terapeutycznej.
4. Realizacja pracy poprzez włączenie różnorodnych, niekonwencjonalnych technik plastycznych dostosowanych do możliwości, potrzeb, zainteresowań uczestników zajęć, w tym arteterapii.
5. Doradztwo i gotowość do niesienia pomocy podopiecznym.
6. Utrzymywanie stałego kontaktu z lekarzami, poradniami specjalistycznymi, w tym poradniami zdrowia psychicznego.
7. Współorganizowanie imprez mających na celu integrację uczestników i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym.
8. Inspirowanie, opracowywanie, wdrażanie lokalnych programów ukierunkowanych na podnoszenie jakości życia uczestników zajęć i ich rodzin.
9. Pobudzanie aktywności osób niepełnosprawnych, motywowanie do zaangażowania w proces rehabilitacji.
10. Prowadzenie dokumentacji realizowanych zajęć, udzielanych porad i konsultacji.
IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. Praca na zastępstwo w pełnym wymiarze czasu pracy.
2. Praca związana z bezpośrednim kontaktem z uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu, zarówno w placówce jak i w środowisku.
3. Praca wymaga umiejętnego współdziałania z osobami niepełnosprawnymi, w tym chorującymi psychicznie i ich rodzinami, z członkami zespołu wspierająco-aktywizującego oraz innymi osobami, instytucjami, organizacjami dla realizacji celów statutowych placówki.
V. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny.
2. Życiorys (CV).
3. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie.
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje.
5. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
VI. Informacja o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w lipcu 2018r. wynosi poniżej 6%
Wymagane dokumenty aplikacyjne (w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko terapeuty”) należy składać osobiście w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3 pok. nr 020 w terminie do 27.09.2018r.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisku terapeuty, ogłoszonej dnia 14.08.2018r. i prowadzonej przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnobrzegu.
Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podane tych danych jest dobrowolne.”
Aplikacje, które wpłyną do Środowiskowego Domu Samopomocy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.tarnobrzeg.eobip.pl; www.sdstarnobrzeg.naszbip.pl/, stronie internetowej placówki /http://sds-tarnobrzeg.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3.

Dyrektor
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Tarnobrzegu

„Sokół Cup 2018”

W dniu 1 września uczestniczyliśmy w II Turnieju Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych                       w Bodzentynie „Sokół Cup 2018”. Całość organizowało Towarzystwo Sportowe Sokół Kielce. W rozgrywkach brały udział drużyny z Opatowa, Ojcowa, gospodarze oraz nasza reprezentacja. Siły połączyli uczestnicy z ŚDS Bojanowa, Tarnobrzega oraz Baranowa Sandomierskiego. Najlepszym strzelcem okazał się Pan Mateusz z ŚDS Tarnobrzeg, który strzelił aż 6 bramek. W turnieju zajęliśmy 3 miejsce! Niespodzianką dla uczestników spotkania był mecz Reprezentacji Polski+35 w futsalu z drużyną Łysicy Bodzentyn+35. Dziękujemy za podjętą inicjatywę Pani Kierownik z ŚDS Baranów Sandomierski oraz Panu Mirkowi pracownikowi MGOK w Baranowie Sandomierskim, który przez kilka tygodni trenował naszą integracyjną drużynę. Mamy nadzieję na dalszą współpracę   z Towarzystwem w tym Panem Tomaszem Porwetem trenerem Reprezentacji Polski Oldbojów.

Z wizytą u Ojca Mateusza

W dniu 23 sierpnia uczestnicy zajęć wzięli udział w wycieczce do Sandomierza. Zwiedzali najważniejsze miejsca miasta, w tym także odbyli spacer śladami ojca Mateusza oraz rejs statkiem po Wiśle.

 

Krówka Opatowska

W dniu 14 sierpnia byliśmy w Opatowie. Mieliśmy przyjemność poznać historię i sposób produkcji Opatowskich Krówek,  ale także spróbować tak wybornego smaku jakim jest Krówka Opatowska.

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY pracownik socjalny ½ etatu – terapeuta ½ etatu (zastępstwo)

Dyrektor
Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu
ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg
OGŁASZA NABÓR NA ZASTĘPSTWO NA WOLNE STANOWISKO PRACY
pracownik socjalny ½ etatu – terapeuta ½ etatu

I. Wymagania niezbędne:
1. Spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków uprawniających do wykonywania zawodu pracownika:
a) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych
b) ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna
c) do dnia 31 grudnia 2013r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
2. Wykształcenie wyższe o odpowiednim kierunku umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku terapeuty.
3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
4. Posiadanie co najmniej półrocznego stażu pracy na stanowisku mającym bezpośredni kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi.
5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego oraz terapeuty.
II. Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej.
2. Znajomość Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
3. Znajomość przepisów kodeksu postepowania administracyjnego
4. Umiejętność interpretacji przepisów prawnych.
5. Specjalistyczne studia podyplomowe.
6. Przeszkolenie i doświadczenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych, w tym:
a) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań
b) kształtowania nawyków celowej aktywności
c) prowadzenia treningu zachowań społecznych.
7. Umiejętność pracy w zespole.
8. Wysokie umiejętności interpersonalne – komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów.
9. Umiejętność kreatywnego i analitycznego myślenia.
10. Inicjatywa i dynamizm w działaniu.
11. Dyspozycyjność.
12. Wysoka kultura osobista.
13. Umiejętność samodzielnego organizowania stanowiska pracy.
14. Znajomość obsługi programów komputerowych.
III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Prowadzenie pracy socjalnej w zakresie rozwiązywania problemów życiowych na rzez uczestników ŚDS.
2. Utrzymywanie stałego kontaktu ze środowiskiem rodzinnym uczestników oraz środowiskiem lokalnym.
3. Doradztwo i gotowość do niesienia pomocy podopiecznym.
4. Utrzymywanie stałego kontaktu z lekarzami, poradniami specjalistycznymi, w tym poradniami zdrowia psychicznego.
5. Występowanie z wnioskami w sprawach przyznawania różnych form pomocy dla uczestników ŚDS, w tym prowadzenie treningu zaradności życiowej.
6. Opracowywanie indywidualnych planów pracy i ich realizacja, w tym aktywne uczestniczenie w pracach zespołu wspierająco-aktywizującego ŚDS.
7. Praca terapeutyczna z uczestnikami ŚDS, w tym prowadzenie zajęć z zakresu treningu umiejętności społecznych na bazie ukończonych kursów, studiów podyplomowych w formie indywidualnej i grupowej zgodnie z aktualną diagnozą uczestnika.
8. Organizowanie imprez mających na celu integrację uczestników i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym.
9. Inspirowanie, opracowywanie, wdrażanie lokalnych programów ukierunkowanych na podnoszenie jakości życia uczestników zajęć i ich rodzin.
10. Pobudzanie aktywności osób niepełnosprawnych.
11. Prowadzenie dokumentacji realizowanych zajęć, udzielanych porad i konsultacji.
IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. Praca na zastępstwo w pełnym wymiarze czasu pracy.
2. Praca związana z bezpośrednim kontaktem z uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu, zarówno w placówce jak i w środowisku.
3. Praca wymaga umiejętnego współdziałania z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami, z członkami zespołu wspierająco-aktywizującego oraz innymi osobami, instytucjami, organizacjami dla realizacji celów statutowych placówki.
V. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny.
2. Życiorys (CV).
3. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie.
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje.
5. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
VI. Informacja o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w lipcu 2018r. wynosi poniżej 6 %

Wymagane dokumenty aplikacyjne (w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko pracownik socjalny-terapeuta”) należy składać osobiście w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3 pok. nr 020 w terminie do 24.08.2018r.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisku pracownik socjalny-terapeuta, ogłoszonej dnia 14.08.2018r. i prowadzonej przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnobrzegu.
Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.”
Aplikacje, które wpłyną do Środowiskowego Domu Samopomocy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.tarnobrzeg.eobip.pl; www.sdstarnobrzeg.naszbip.pl/, stronie internetowej placówki /http://sds-tarnobrzeg.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3.

Dyrektor
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Tarnobrzegu

Terapia dźwiękiem. Misy tybetańskie.

Dźwięk w celach leczniczych używany był już od tysięcy lat. Harmonicznie bogaty dźwięk instrumentów takich jak misy tybetańskie, wywiera wpływ na ciało fizyczne i psychiczne, emocjonalne, duchowe i po części energetyczne. Dźwięk o odpowiedniej wysokości powoduje wyciszenie i uspokojenie, odżywienie komórek, wzrost hemoglobiny w organizmie. Misy tybetańskie wykorzystywane są nie tylko w celu uzdrawiania, w buddyzmie zajmują ważne miejsce w ceremoniach religijnych. Tego wszystkiego dowiedzieliśmy się a przede wszystkim doświadczyliśmy „na własnej skórze” podczas warsztatów, zorganizowanych w naszym ośrodku przez Stowarzyszenie Esteka w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
NA STANOWISKO REFERENT W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W TARNOBRZEGU

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko referent Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu do zatrudnienia wybrana została Pani Gabriela Cecuła zamieszkała w Tarnobrzegu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Gabriela Cecuła spełniła niezbędne kryteria formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Posiada kierunkowe wykształcenie wyższe, kurs w zakresie księgowości. Pani Gabriela podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością przepisów prawa w obszarze finansów publicznych, rachunkowości, zamówień publicznych, prawa pracy, regulacji związanych z ochroną danych osobowych, a także ściśle związanych z działalnością placówki. Pani Cecuła zaprezentowała się jako osoba kompetentna, zaangażowana, w tym także otwarta na współpracę w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym.

Dyrektor
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Tarnobrzegu
Beata Wasiuta

Tarnobrzeg, dnia 20.07.2018r.

„Wakacje, znów mamy wakacje…”

 

 

 

Piknik Żeglarski – V Przegląd Piosenki Żeglarskiej Osób Niepełnosprawnych

Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnobrzegu we współpracy z Jacht Klubem Kotwica w Tarnobrzegu byli już po raz V organizatorami Pikniku Żeglarskiego, Przeglądu Piosenki Żeglarskiej Osób Niepełnosprawnych. Inicjatywa realizowana była pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Tarnobrzega Pana Kamila Kalinki. Tegoroczna edycja współfinansowana była ze środków Zarządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania – Organizacja imprez w środowisku osób niepełnosprawnych „Piknik Żeglarski Osób Niepełnosprawnych” pozyskanych przez Stowarzyszenie Jacht Klub Kotwica. W spotkaniu integracyjnym prócz uczestników zajęć placówki uczestniczyli  przedstawiciele 14 innych placówek z miasta i regionu;  DPS w Tarnobrzegu, Nowej Dębie, DDP w Tarnobrzegu, ŚDS z Bojanowa, Niska, Baranowa Sandomierskiego, Stalowej Woli NR 1 i 2, Nowej Dęby, Dębicy, Tyczyna, Spie, Cieszanowa i Brzostka. Spotkanie uświetnili swą obecnością Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega Pani Anna Pekar, Przewodniczący Rady Miasta Tarnobrzega Pan Dariusz Bożek, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu Pani Elżbieta Miernik-Krukurka, przyjaciel Domu Pani Henryka Samojedna oraz dyrektorzy i kierownicy zaproszonych placówek. W trakcie Pikniku uczestnicy prezentowali przygotowane utwory żeglarskie, przygotowywali piracką sałatkę owocową, uczestniczyli w konkursach i zabawach żeglarskich oraz biesiadzie przy grillu i zabawie tanecznej. Najważniejszą atrakcją spotkania były rejsy po Jeziorze Tarnobrzeskim pod okiem wykwalifikowanej kadry żeglarzy zrzeszonych w Jacht Klubie Kotwica. Wszyscy uczestnicy Pikniku otrzymali od organizatorów pamiątkowe upominki oraz słodycze  ufundowane przez Panią Wiceprezydent.

 

Relacje:

www.tarnobrzeg.pl

Echo Dnia