535true dots bottomright 254true true 800http://sds-tarnobrzeg.pl/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/frame-black
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide1
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide2
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide3
  • A  A  A  A  

Napisz do nas!

Nick:

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

captcha
- przepisz kod

Losowe zdjęcie

pracownia_witrazu

admin

Solenizanci i jubilaci

1 czerwca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Dziecka, a my w tym dniu świętowaliśmy urodziny oraz imieniny uczestników Naszego Domu. Jeszcze raz życzymy Wam wszystkiego najlepszego!

„Rodzina jest w życiu oparciem, czymś co chroni, co daje siłę”

29 maja odbył się w placówce Dzień Rodziny. Gościliśmy w naszych progach rodziny uczestników zajęć, dla których przygotowaliśmy krótki występ słowno-muzyczny, poczęstunek oraz wspólne biesiadowanie. Po raz kolejny za sprawą tego dnia chcieliśmy podkreślić, że rodzina to największy skarb.

 

24-25.05.2018 wyjazd do Janowa Lubelskiego

Wyjazd do Janowa Lubelskiego dostarczył nam wielu pozytywnych emocji. Dzięki zaprzyjaźnionemu organizatorowi spotkania  – ŚDS nr 2 w Stalowej Woli – mogliśmy zmierzyć się ze swoimi słabościami, sprawdzić kondycję fizyczną a przede wszystkim „naładować baterie” hormonami szczęścia. Podczas tego spotkania mieliśmy okazję grać w grę sportowo-przyrodniczą,  maszerować na orientację przez las, jeździć samochodami terenowymi jak  i biesiadować przy ognisku. Chylimy czoła za taką wspaniałą organizację, dziękujemy za zaproszenie i zapowiadamy naszą obecność w przyszłym roku!

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO TERAPEUTA

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

NA STANOWISKO TERAPEUTA  W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY

W TARNOBRZEGU

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko terapeuta Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu do zatrudnienia wybrana została  Pani Anna Zbyrad – Obara zamieszkała w Chmielowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Anna Zbyrad – Obara spełniła niezbędne kryteria formalne określone w ogłoszeniu   o naborze. Posiada wykształcenie wyższe, pedagogiczne, doświadczenie w pracy  z osobami z zaburzeniami psychicznymi, stosowne szkolenie i doświadczenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych, specjalistyczne kursy, umiejętności  i doświadczenie pozwalające na realizację zajęć w zakresie arteterapii, w tym stolarstwa, florystyki, krawiectwa. Pani Anna Zbyrad – Obara podczas rozmowy zaprezentowała się jako osoba kompetentna, zaangażowana, otwarta na potrzeby i problemy osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorujących psychicznie.

 

 

Dyrektor

Środowiskowego Domu Samopomocy

w Tarnobrzegu

Beata Wasiuta

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3, 39- 400Tarnobrzeg

2) inspektorem ochrony danych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tarnobrzegu jest Pan/Pani Grzegorz Niezgoda, dane kontaktowe e-mail: sds_tarnobrzeg@op.pl, tel. kom. 504095196 tel. stacjonarny 15 8236597.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa:

– ustawa o pomocy społecznej (t.j.Dz. U. 2017 poz. 1769 ze zm.).

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. 2010 nr 238, poz. 1586 ze zm).

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą przeszkoleni i upoważnieni pracownicy do przetwarzania tych danych, w zakresie wynikającym z zakresu swoich obowiązków.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów oraz zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji  i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14 , poz. 67 ze zm.).

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia.

8) Przetwarzanie odbywa się  na podstawie art. 6 pkt. 1 c RODO.

9) Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;

10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie:

– odmowa korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu.

10) Pani/Pana dane niebędąprzetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również wformie profilowania.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Dyrektor

Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu

Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

terapeuta – 1 etat

 I. Wymagania niezbędne:

Obywatelstwo polskie

Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku terapeuty.

Wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku terapeuty.

Posiadanie co najmniej półrocznego stażu pracy na stanowisku mającym bezpośredni kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

II. Wymagania dodatkowe:

Znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Kurs arteterapii.

Zdolności plastyczne, manualne, artystyczne w zakresie florystyki, stolarstwa, krawiectwa.

Specjalistyczne szkolenia i kursy pozwalające na prowadzenie dodatkowych oddziaływań terapeutycznych wobec uczestników zajęć i ich rodzin.

Przeszkolenie i doświadczenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych, w tym:

umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań

kształtowania nawyków celowej aktywności

prowadzenia treningu zachowań społecznych.

Umiejętność pracy w zespole, samodzielność w realizacji powierzonych zadań.

Wysokie umiejętności interpersonalne – komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów.

Umiejętność planowania i realizacji indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej dostosowanej do możliwości, potrzeb i zainteresowań uczestników domu

Umiejętność kreatywnego i analitycznego myślenia.

Dyspozycyjność.

Wysoka kultura osobista.

Umiejętność samodzielnego organizowania stanowiska pracy.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Organizowanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych w zakresie treningu umiejętności zawodowych, praktycznych, czasu wolnego  z elementami treningu umiejętności społecznych i interpersonalnych w pracowniach artystycznych ( krawiecko-florystycznej, stolarskiej).

Opracowywanie indywidualnych planów wspierająco – aktywizujących ich realizacja i modyfikacja, w tym aktywne uczestniczenie w pracach zespołu wspierająco-aktywizującego ŚDS.

Opracowywanie rocznych planów pracy terapeutycznej.

Realizacja pracy poprzez włączenie różnorodnych, niekonwencjonalnych technik plastycznych dostosowanych do możliwości, potrzeb, zainteresowań uczestników zajęć, w tym arteterapii.

Doradztwo i gotowość do niesienia pomocy podopiecznym.

Utrzymywanie stałego kontaktu z lekarzami, poradniami specjalistycznymi, w tym poradniami zdrowia psychicznego.

Współorganizowanie imprez mających na celu integrację uczestników i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym.

Inspirowanie, opracowywanie, wdrażanie lokalnych programów ukierunkowanych na podnoszenie jakości życia uczestników zajęć i ich rodzin.

Pobudzanie aktywności osób niepełnosprawnych, motywowanie do zaangażowania w proces rehabilitacji.

Prowadzenie dokumentacji realizowanych zajęć, udzielanych porad i konsultacji.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

Praca związana z bezpośrednim kontaktem z uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu, zarówno w placówce jak i w środowisku.

Praca wymaga umiejętnego współdziałania z osobami niepełnosprawnymi, w tym chorującymi psychicznie i ich rodzinami, z członkami zespołu wspierająco-aktywizującego oraz innymi osobami, instytucjami, organizacjami dla realizacji celów statutowych placówki.

V. Wymagane dokumenty:

List motywacyjny.

Życiorys (CV).

Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie.

Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje.

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne (w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko terapeuty”) należy składać osobiście w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3 pok. nr 020 w terminie  do 27.05.2018r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz. 902 z późn. zm.)”.

Aplikacje, które wpłyną do Środowiskowego Domu Samopomocy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.tarnobrzeg.eobip.pl; www.sdstarnobrzeg.naszbip.pl/, stronie internetowej placówki /http://sds-tarnonbrzeg.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3.

Beata Wasiuta

Dyrektor

Środowiskowego Domu Samopomocy

w Tarnobrzegu

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

DZIEŃ GODNOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Tarnobrzeskie obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną odbyły się 15 maja mszą świętą w Kościele Chrystusa Króla, po jej zakończeniu przedstawiciele władz, uczestnicy, pracownicy tarnobrzeskich placówek pomocowych, wspierających osoby niepełnosprawne ruszyli  w Marszu Godności na Plac Bartosza Głowackiego. Podczas tego święta mieliśmy okazję integracji ze środowiskiem lokalnym, przedstawienia swoich talentów zarówno muzycznych, kulinarnych jak i artystycznych a także zapoznania się z ofertą wsparcia ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu, Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego oraz tarnobrzeskiego oddziału ZUS. Obchodom towarzyszyła piękna słoneczna pogoda i dobry nastrój.

 

 

 

Literacki Tarnobrzeg

11 maja wybraliśmy się na wystawę „Literacki Tarnobrzeg”, którą w ramach Dni Bibliotek zorganizowała Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Marczaka w Tarnobrzegu. W sali odczytowej MBP mogliśmy obejrzeć fotografie przedstawiające nasze miasto oraz dawne życie mieszkańców,  gablotach umieszczone zostały zbiory książek poświęcone miastu i jego wybitnym osobistościom.

 

Konstytucja 3 Maja

Jak co roku 3 maja delegacja Naszego Domu wzięła udział w uroczystościach z okazji uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. W dniach wcześniejszych uczciliśmy to święto oraz im towarzyszące – Święto Pracy oraz Dzień Flagi, spotkaniami tematycznymi w naszej placówce.

Jubileusz 200-lecia diecezji sandomierskiej

Z okazji 200-lecia diecezji sandomierskiej tarnobrzeskie placówki pomocowe odwiedził ksiądz biskup Krzysztof Nitkiewicz, który spotkał się także z nami, błogosławiąc i życząc wszelkiej pomyślności.