535true dots bottomright 254true true 800http://sds-tarnobrzeg.pl/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/frame-black
 • 5000 random false 60 bottom 30
  Slide1
 • 5000 random false 60 bottom 30
  Slide2
 • 5000 random false 60 bottom 30
  Slide3
 • A  A  A  A  

Napisz do nas!

Nick:

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

captcha
- przepisz kod

Losowe zdjęcie

dsc_0040

XIV Przegląd Twórczości Artystycznej Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Podkarpackiego

W dniu 11 września 2018r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnobrzegu był organizatorem XIV Przeglądu Twórczości Artystycznej Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Podkarpackiego. Artystyczne spotkanie odbywało się w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu. Honorowy Patronat nad wydarzeniem przyjęli Wojewoda Podkarpacki Pani Ewa Leniart, Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego, Pan Paweł Bartoszek, wykonująca zadania i kompetencje Prezydenta Miasta Tarnobrzega Zasępca Prezydenta Pani Anna Pekar.
Tegoroczna edycja zgromadziła 51 placówek z całego Podkarpacia. Inicjatywa pozwala na promocję sztuki osób niepełnosprawnych w wielu jej wymiarach, teatr, taniec, piosenka. Jest także okazją do integracji osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną, pozwala na przełamanie krzywdzących stereotypów społecznych. Przeglądowi towarzyszyła wystawa prac plastycznych oraz konkurs literacki. W Konkursie Literackim uczestniczyło 11 uczestników. Jury pod przewodnictwem Pani Janiny Szul przyznało trzy główne nagrody i4 wyróżnienia. Podczas Przeglądu uczczono rocznicę 100 – lecia odzyskania Niepodległości recytacją wiersza „Niepodległość”, autorstwa wyróżnionego Pana Łukasza ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach. Formuła Przeglądu nadana przez organizatorów związana była z czasem. Dyplomy, statuetki, scenografia oraz przedstawienie przygotowane przez gospodarzy we współpracy z dwoma innymi placówkami Środowiskowym Domem Samopomocy w Baranowie Sandomierskim i Nowej Dębie nawiązywało do tego motywu przewodniego. Zgodnie z nową formułą dotyczącą możliwości wspólnych integracyjnych prezentacji artystycznych, 16 placówek wystąpiło w 5 wspólnych przedstawieniach, a 35 prezentowało się indywidualnie. Występy podczas tegorocznej edycji zachwycały wrażliwością ale i humorem. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali pamiątkowe dyplomy, statuetki, upominki. Ważnym wydarzeniem Przeglądu jest przyznawanie przez społeczność tarnobrzeskiego ŚDS statuetek, „Ludzie Wielkiego Serca”. W tym roku statuetki otrzymali Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki, Pani Małgorzata Dankowska Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Pani Anna Żarów Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu, Pan Wacław Strojek
Dyrektor Oddziału Banku PKO BP w Tarnobrzegu, Pan Adam Strumiński Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu, ks. Stanisław Bar Proboszcz Parafii p.w. Św. Barbary w Tarnobrzegu, Janusz Czyż Prezes Zarządu Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o., przedstawiciele Zielonej Budki w Mielcu.Wyróżnienie otrzymały osoby i instytucje w podziękowaniu za ogromne zaangażowanie na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych, inicjowanie, wspieranie i pomoc w wielu przedsięwzięciach artystycznych,edukacyjnych, rekreacyjnych i sportowych.
Od lat przedsięwzięcie wspiera Jacht Klub Kotwica w Tarnobrzegu. Uczestnicy spotkania integracyjnego mogli skorzystać z rejsów po Jeziorze Tarnobrzeskim.
Organizatorzy wspierani byli przez wielu wolontariuszy, w tym uczennice Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tarnobrzegu z klasy o profilu pielęgniarsko-rehabilitacyjnym. Inicjatywa organizowana z ogromnym rozmachem wpisała się już na stałe w program artystyczny Miasta Tarnobrzega i całego województwa.

Relacje:

Radio Leliwa

Gość Sandomierski

nadwisla24.pl

rzeszow.tvp.pl

Urząd Miasta Tarnobrzega

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszów

tvl.tarnobrzeg.pl

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
NA STANOWISKO PRACY TERAPEUTA W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W TARNOBRZEGU

Informuję, iż konkurs na stanowisko terapeuta nie został rozstrzygnięty. Żaden kandydat aplikujący na w/w stanowisko nie spełniał wymogu niezbędnego tj. posiadania co najmniej półrocznego stażu pracy na stanowisku mającym bezpośredni kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Przez to należy rozumieć wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie stosunku pracy, umów cywilnoprawnych z wyłączeniem świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy na podstawie art.44 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w ramach stażu, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Dyrektor

Środowiskowego Domu Samopomocy

w Tarnobrzegu

Beata Wasiuta

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY- terapeuta (zastępstwo)

 

Dyrektor
Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu
ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg
OGŁASZA NABÓR NA ZASTĘPSTWO NA WOLNE STANOWISKO PRACY
terapeuta – 1 etat

 1. Wymagania niezbędne:
  1. Obywatelstwo polskie
  2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku starszego instruktora terapii zajęciowej.
  4. Wykształcenie wyższe o odpowiednim kierunku umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku terapeuty.
  5. Posiadanie co najmniej półrocznego stażu pracy na stanowisku mającym bezpośredni kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi.
  II. Wymagania dodatkowe:
  1. Znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
  2. Kurs witrażu.
  3. Zdolności plastyczne, manualne, artystyczne.
  4. Specjalistyczne szkolenia i kursy pozwalające na prowadzenie dodatkowych oddziaływań terapeutycznych wobec uczestników zajęć i ich rodzin.
  5. Przeszkolenie i doświadczenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych, w tym:
  a) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań
  b) kształtowania nawyków celowej aktywności
  c) prowadzenia treningu zachowań społecznych.
  6. Umiejętność pracy w zespole, samodzielność w realizacji powierzonych zadań.
  7. Wysokie umiejętności interpersonalne – komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów.
  8. Umiejętność planowania i realizacji indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej dostosowanej do możliwości, potrzeb i zainteresowań uczestników domu
  9. Umiejętność kreatywnego i analitycznego myślenia.
  10. Dyspozycyjność.
  11. Wysoka kultura osobista.
  12. Umiejętność samodzielnego organizowania stanowiska pracy.
  III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. Organizowanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych w zakresie treningu umiejętności zawodowych, praktycznych, czasu wolnego z elementami treningu umiejętności społecznych i interpersonalnych w pracowni witrażu.
  2. Opracowywanie indywidualnych planów wspierająco – aktywizujących ich realizacja i modyfikacja w tym aktywne uczestniczenie w pracach zespołu wspierająco-aktywizującego ŚDS.
  3. Opracowywanie rocznych planów pracy terapeutycznej.
  4. Realizacja pracy poprzez włączenie różnorodnych, niekonwencjonalnych technik plastycznych dostosowanych do możliwości, potrzeb, zainteresowań uczestników zajęć, w tym arteterapii.
  5. Doradztwo i gotowość do niesienia pomocy podopiecznym.
  6. Utrzymywanie stałego kontaktu z lekarzami, poradniami specjalistycznymi, w tym poradniami zdrowia psychicznego.
  7. Współorganizowanie imprez mających na celu integrację uczestników i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym.
  8. Inspirowanie, opracowywanie, wdrażanie lokalnych programów ukierunkowanych na podnoszenie jakości życia uczestników zajęć i ich rodzin.
  9. Pobudzanie aktywności osób niepełnosprawnych, motywowanie do zaangażowania w proces rehabilitacji.
  10. Prowadzenie dokumentacji realizowanych zajęć, udzielanych porad i konsultacji.
  IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
  1. Praca na zastępstwo w pełnym wymiarze czasu pracy.
  2. Praca związana z bezpośrednim kontaktem z uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu, zarówno w placówce jak i w środowisku.
  3. Praca wymaga umiejętnego współdziałania z osobami niepełnosprawnymi, w tym chorującymi psychicznie i ich rodzinami, z członkami zespołu wspierająco-aktywizującego oraz innymi osobami, instytucjami, organizacjami dla realizacji celów statutowych placówki.
  V. Wymagane dokumenty:
  1. List motywacyjny.
  2. Życiorys (CV).
  3. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie.
  4. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje.
  5. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
  VI. Informacja o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych:
  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w lipcu 2018r. wynosi poniżej 6%
  Wymagane dokumenty aplikacyjne (w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko terapeuty”) należy składać osobiście w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3 pok. nr 020 w terminie do 27.09.2018r.
  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisku terapeuty, ogłoszonej dnia 14.08.2018r. i prowadzonej przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnobrzegu.
  Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podane tych danych jest dobrowolne.”
  Aplikacje, które wpłyną do Środowiskowego Domu Samopomocy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.tarnobrzeg.eobip.pl; www.sdstarnobrzeg.naszbip.pl/, stronie internetowej placówki /http://sds-tarnobrzeg.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3.

Dyrektor
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Tarnobrzegu

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
NA STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY – TERAPEUTA W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W TARNOBRZEGU

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pracownik socjalny/terapeuta Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu do zatrudnienia wybrana została Pani Kinga Mazur.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Kinga Mazur spełniła niezbędne kryteria formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Posiada wykształcenie wyższe, pedagogiczne, w tym w zakresie pracy socjalnej, kilkuletnie doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Ponadto w/W posiada specjalistyczne kursy, umiejętności i doświadczenie pozwalające na realizację zajęć terapeutycznych z osobami niepełnosprawnymi. Pani Kinga Mazur podczas rozmowy zaprezentowała się jako osoba kompetentna, zaangażowana, otwarta na potrzeby i problemy osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorujących psychicznie.

Dyrektor
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Tarnobrzegu
Beata Wasiuta

OGŁASZANIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY- ZASTĘPSTWO

Dyrektor
Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu
ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg
OGŁOSZENIE NABORU NA ZASTĘPSTWO NA WOLNE STANOWISKO PRACY
terapeuta – 1 etat

 

I. Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie
2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku starszego instruktora terapii zajęciowej.
4. Wykształcenie wyższe o odpowiednim kierunku umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku terapeuty.
5. Posiadanie co najmniej półrocznego stażu pracy na stanowisku mającym bezpośredni kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi.
II. Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
2. Kurs witrażu.
3. Zdolności plastyczne, manualne, artystyczne.
4. Specjalistyczne szkolenia i kursy pozwalające na prowadzenie dodatkowych oddziaływań terapeutycznych wobec uczestników zajęć i ich rodzin.
5. Przeszkolenie i doświadczenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych, w tym:
a) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań
b) kształtowania nawyków celowej aktywności
c) prowadzenia treningu zachowań społecznych.
6. Umiejętność pracy w zespole, samodzielność w realizacji powierzonych zadań.
7. Wysokie umiejętności interpersonalne – komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów.
8. Umiejętność planowania i realizacji indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej dostosowanej do możliwości, potrzeb i zainteresowań uczestników domu
9. Umiejętność kreatywnego i analitycznego myślenia.
10. Dyspozycyjność.
11. Wysoka kultura osobista.
12. Umiejętność samodzielnego organizowania stanowiska pracy.
III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Organizowanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych w zakresie treningu umiejętności zawodowych, praktycznych, czasu wolnego z elementami treningu umiejętności społecznych i interpersonalnych w pracowni witrażu.
2. Opracowywanie indywidualnych planów wspierająco – aktywizujących ich realizacja i modyfikacja w tym aktywne uczestniczenie w pracach zespołu wspierająco-aktywizującego ŚDS.
3. Opracowywanie rocznych planów pracy terapeutycznej.
4. Realizacja pracy poprzez włączenie różnorodnych, niekonwencjonalnych technik plastycznych dostosowanych do możliwości, potrzeb, zainteresowań uczestników zajęć, w tym arteterapii.
5. Doradztwo i gotowość do niesienia pomocy podopiecznym.
6. Utrzymywanie stałego kontaktu z lekarzami, poradniami specjalistycznymi, w tym poradniami zdrowia psychicznego.
7. Współorganizowanie imprez mających na celu integrację uczestników i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym.
8. Inspirowanie, opracowywanie, wdrażanie lokalnych programów ukierunkowanych na podnoszenie jakości życia uczestników zajęć i ich rodzin.
9. Pobudzanie aktywności osób niepełnosprawnych, motywowanie do zaangażowania w proces rehabilitacji.
10. Prowadzenie dokumentacji realizowanych zajęć, udzielanych porad i konsultacji.
IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. Praca na zastępstwo w pełnym wymiarze czasu pracy.
2. Praca związana z bezpośrednim kontaktem z uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu, zarówno w placówce jak i w środowisku.
3. Praca wymaga umiejętnego współdziałania z osobami niepełnosprawnymi, w tym chorującymi psychicznie i ich rodzinami, z członkami zespołu wspierająco-aktywizującego oraz innymi osobami, instytucjami, organizacjami dla realizacji celów statutowych placówki.
V. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny.
2. Życiorys (CV).
3. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie.
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje.
5. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
VI. Informacja o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w lipcu 2018r. wynosi poniżej 6%
Wymagane dokumenty aplikacyjne (w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko terapeuty”) należy składać osobiście w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3 pok. nr 020 w terminie do 27.09.2018r.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisku terapeuty, ogłoszonej dnia 14.08.2018r. i prowadzonej przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnobrzegu.
Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podane tych danych jest dobrowolne.”
Aplikacje, które wpłyną do Środowiskowego Domu Samopomocy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.tarnobrzeg.eobip.pl; www.sdstarnobrzeg.naszbip.pl/, stronie internetowej placówki /http://sds-tarnobrzeg.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3.

Dyrektor
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Tarnobrzegu

„Sokół Cup 2018”

W dniu 1 września uczestniczyliśmy w II Turnieju Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych                       w Bodzentynie „Sokół Cup 2018”. Całość organizowało Towarzystwo Sportowe Sokół Kielce. W rozgrywkach brały udział drużyny z Opatowa, Ojcowa, gospodarze oraz nasza reprezentacja. Siły połączyli uczestnicy z ŚDS Bojanowa, Tarnobrzega oraz Baranowa Sandomierskiego. Najlepszym strzelcem okazał się Pan Mateusz z ŚDS Tarnobrzeg, który strzelił aż 6 bramek. W turnieju zajęliśmy 3 miejsce! Niespodzianką dla uczestników spotkania był mecz Reprezentacji Polski+35 w futsalu z drużyną Łysicy Bodzentyn+35. Dziękujemy za podjętą inicjatywę Pani Kierownik z ŚDS Baranów Sandomierski oraz Panu Mirkowi pracownikowi MGOK w Baranowie Sandomierskim, który przez kilka tygodni trenował naszą integracyjną drużynę. Mamy nadzieję na dalszą współpracę   z Towarzystwem w tym Panem Tomaszem Porwetem trenerem Reprezentacji Polski Oldbojów.

Z wizytą u Ojca Mateusza

W dniu 23 sierpnia uczestnicy zajęć wzięli udział w wycieczce do Sandomierza. Zwiedzali najważniejsze miejsca miasta, w tym także odbyli spacer śladami ojca Mateusza oraz rejs statkiem po Wiśle.

 

Krówka Opatowska

W dniu 14 sierpnia byliśmy w Opatowie. Mieliśmy przyjemność poznać historię i sposób produkcji Opatowskich Krówek,  ale także spróbować tak wybornego smaku jakim jest Krówka Opatowska.

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY pracownik socjalny ½ etatu – terapeuta ½ etatu (zastępstwo)

Dyrektor
Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu
ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg
OGŁASZA NABÓR NA ZASTĘPSTWO NA WOLNE STANOWISKO PRACY
pracownik socjalny ½ etatu – terapeuta ½ etatu

I. Wymagania niezbędne:
1. Spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków uprawniających do wykonywania zawodu pracownika:
a) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych
b) ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna
c) do dnia 31 grudnia 2013r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
2. Wykształcenie wyższe o odpowiednim kierunku umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku terapeuty.
3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
4. Posiadanie co najmniej półrocznego stażu pracy na stanowisku mającym bezpośredni kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi.
5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego oraz terapeuty.
II. Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej.
2. Znajomość Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
3. Znajomość przepisów kodeksu postepowania administracyjnego
4. Umiejętność interpretacji przepisów prawnych.
5. Specjalistyczne studia podyplomowe.
6. Przeszkolenie i doświadczenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych, w tym:
a) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań
b) kształtowania nawyków celowej aktywności
c) prowadzenia treningu zachowań społecznych.
7. Umiejętność pracy w zespole.
8. Wysokie umiejętności interpersonalne – komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów.
9. Umiejętność kreatywnego i analitycznego myślenia.
10. Inicjatywa i dynamizm w działaniu.
11. Dyspozycyjność.
12. Wysoka kultura osobista.
13. Umiejętność samodzielnego organizowania stanowiska pracy.
14. Znajomość obsługi programów komputerowych.
III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Prowadzenie pracy socjalnej w zakresie rozwiązywania problemów życiowych na rzez uczestników ŚDS.
2. Utrzymywanie stałego kontaktu ze środowiskiem rodzinnym uczestników oraz środowiskiem lokalnym.
3. Doradztwo i gotowość do niesienia pomocy podopiecznym.
4. Utrzymywanie stałego kontaktu z lekarzami, poradniami specjalistycznymi, w tym poradniami zdrowia psychicznego.
5. Występowanie z wnioskami w sprawach przyznawania różnych form pomocy dla uczestników ŚDS, w tym prowadzenie treningu zaradności życiowej.
6. Opracowywanie indywidualnych planów pracy i ich realizacja, w tym aktywne uczestniczenie w pracach zespołu wspierająco-aktywizującego ŚDS.
7. Praca terapeutyczna z uczestnikami ŚDS, w tym prowadzenie zajęć z zakresu treningu umiejętności społecznych na bazie ukończonych kursów, studiów podyplomowych w formie indywidualnej i grupowej zgodnie z aktualną diagnozą uczestnika.
8. Organizowanie imprez mających na celu integrację uczestników i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym.
9. Inspirowanie, opracowywanie, wdrażanie lokalnych programów ukierunkowanych na podnoszenie jakości życia uczestników zajęć i ich rodzin.
10. Pobudzanie aktywności osób niepełnosprawnych.
11. Prowadzenie dokumentacji realizowanych zajęć, udzielanych porad i konsultacji.
IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. Praca na zastępstwo w pełnym wymiarze czasu pracy.
2. Praca związana z bezpośrednim kontaktem z uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu, zarówno w placówce jak i w środowisku.
3. Praca wymaga umiejętnego współdziałania z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami, z członkami zespołu wspierająco-aktywizującego oraz innymi osobami, instytucjami, organizacjami dla realizacji celów statutowych placówki.
V. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny.
2. Życiorys (CV).
3. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie.
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje.
5. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
VI. Informacja o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w lipcu 2018r. wynosi poniżej 6 %

Wymagane dokumenty aplikacyjne (w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko pracownik socjalny-terapeuta”) należy składać osobiście w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3 pok. nr 020 w terminie do 24.08.2018r.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisku pracownik socjalny-terapeuta, ogłoszonej dnia 14.08.2018r. i prowadzonej przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnobrzegu.
Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.”
Aplikacje, które wpłyną do Środowiskowego Domu Samopomocy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.tarnobrzeg.eobip.pl; www.sdstarnobrzeg.naszbip.pl/, stronie internetowej placówki /http://sds-tarnobrzeg.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3.

Dyrektor
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Tarnobrzegu

Terapia dźwiękiem. Misy tybetańskie.

Dźwięk w celach leczniczych używany był już od tysięcy lat. Harmonicznie bogaty dźwięk instrumentów takich jak misy tybetańskie, wywiera wpływ na ciało fizyczne i psychiczne, emocjonalne, duchowe i po części energetyczne. Dźwięk o odpowiedniej wysokości powoduje wyciszenie i uspokojenie, odżywienie komórek, wzrost hemoglobiny w organizmie. Misy tybetańskie wykorzystywane są nie tylko w celu uzdrawiania, w buddyzmie zajmują ważne miejsce w ceremoniach religijnych. Tego wszystkiego dowiedzieliśmy się a przede wszystkim doświadczyliśmy „na własnej skórze” podczas warsztatów, zorganizowanych w naszym ośrodku przez Stowarzyszenie Esteka w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.