535true dots bottomright 254true true 800http://sds-tarnobrzeg.pl/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/frame-black
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide1
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide2
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide3
  • A  A  A  A  

Napisz do nas!

Nick:

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

captcha
- przepisz kod

Losowe zdjęcie

dsc_0026

Sobótki w Domu Pomocy Społecznej

Wicie wianków, tańce, konkursy i zabawy towarzyszyły przedstawicielom naszej placówki, którzy wzięli udział w corocznym integracyjnym spotkaniu Sobótkowym, którego organizatorem był DPS w Tarnobrzegu.

Integracyjne Zawody Pływackie Ustrzyki Dolne

Już po raz kolejny odbyły się Integracyjne Zawody Pływackie organizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Ustrzykach Dolnych. Nasza drużyna zdobyła 6 miejsce w sztafecie. Gratulujemy!

Lekcja Biblioteczna w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnobrzegu

Dzięki uprzejmości Biblioteki Pedagogicznej uczestniczyliśmy w lekcji bibliotecznej przygotowanej i poprowadzonej przez naszą koleżankę – Panią Beatę, która odbywa w bibliotece staż zawodowy. Podczas tego spotkania dowiedzieliśmy się m.in. jak działa drukarka 3D, jak wyglądają książki dla niewidomych.  Obejrzeliśmy także prezentację multimedialną  o życiu i twórczości ludowego artysty – Jana Puka, którego dzieła podziwialiśmy na wystawie.

Akcja „Biegamy i Pomagamy”

19 czerwca zakończyła się akcja „Biegamy i pomagamy” – na rzecz chorej Julki przebiegliśmy 166 km i wpłaciliśmy środki finansowe na jej rehabilitację.

Relacje;

RTA24

Radio Leliwa

Piknik Bądźmy razem

Już po raz czwarty w Tarnobrzegu odbył się piknik integracyjny pod hasłem „Bądźmy razem”, którego inicjatorem i pomysłodawcą jest przewodnicząca Miejskiej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych – Barbara Zych. Spotkaniu przyświecał cel integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym jak również zaprezentowanie ich dorobku artystycznego.

 

Relacje:

rta24

 

 

 

Festiwal Filmowy

Prawie jak rozdanie Oskarów czy też Złotych Globów miało miejsce 14 czerwca podczas uroczystej gali finałowej IV Konkursu Filmowego z serii „Polskie seriale” organizowanego przez ŚDS w Spiach. Tematem przewodnim w tym roku były najpopularniejsze polskie seriale – w naszym przypadku „Czterdziestolatek”, którego montaż dostarczył nam dużo śmiechu, dobrej zabawy, jak i umocnił umiejętności organizacyjne i współdziałania w grupie. W aktorów, producentów, montażystów wcielili się uczestnicy Naszego Domu.

Festiwal Tańca w Sieniawie

Taniec meduz, piłkarski doping, tańce innych kultur to tylko niektóre z tych zaprezentowanych przez Środowiskowe Domy Samopomocy podczas XV Festiwalu Tańca w Sieniawie. Jak co roku nie zabrakło dobrej zabawy, dopingu ze strony widowni, pysznego poczęstunku od organizatorów czy też wspólnej zabawy na zakończenie festiwalu.

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY referent – 1/2 etatu

Dyrektor
Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu
ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
referent – 1/2 etatu

I. Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie
2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku referenta.
4. Wykształcenie co najmniej średnie lub wyższe o profilu administracyjnym lub ekonomicznym
5. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym zastosowanie będą miały przepisy art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 poz. 902 z późn. zm.)

II. Wymagania dodatkowe:
1. Kursy, studia podyplomowe w zakresie księgowości, archiwizacji, obsługi kancelaryjnej, zamówień publicznych, prawa pracy, ochrony danych osobowych
2. Znajomość podstaw rachunkowości
3. Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy – Prawo zamówień publicznych, ustawy – Kodeks pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, znajomość przepisów unijnego rozporządzenia RODO
4. Znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy
5. Znajomość zagadnień z zakresu przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów
6. Biegła znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych, poczty elektronicznej, korzystania z zasobów internetowych
7. Umiejętność redagowania pism urzędowych, sporządzania wymaganej dokumentacji, sprawozdań
7. Wysokie umiejętności interpersonalne – komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów
8. Umiejętność samodzielnego planowania i realizacji powierzonych zadań na stanowisku pracy
9. Umiejętność kreatywnego i analitycznego myślenia.
10. Dyspozycyjność
11. Wysoka kultura osobista
12. Umiejętność współdziałania z osobami niepełnosprawnymi, w tym chorującymi psychicznie i ich rodzinami, z członkami zespołu wspierająco-aktywizującego oraz innymi osobami, instytucjami, organizacjami dla realizacji celów statutowych placówki

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą należały w szczególności następujące czynności:
1. Obsługa sekretariatu, w tym prowadzenie dziennika korespondencji
2. Prowadzenie archiwum placówki zgodnie z instrukcją kancelaryjną
3. Zakup materiałów biurowych
4. Kompletowanie dokumentacji niezbędnej do zatrudnienia pracownika, zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa oraz kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracownika
5. Przygotowanie dokumentacji związanej z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych
6. Sporządzanie umów o pracę oraz świadectw pracy
7. Ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej
8. Prowadzenie kart ewidencji czasu pracy, rozliczanie czasu pracy pracowników (listy obecności, zeszyty wyjść, urlopy pracownicze, zwolnienia lekarskie, delegacje, itp.)
9. Sporządzanie oraz rejestrowanie delegacji służbowych pracowników
10. Wystawianie pracownikom zaświadczeń dotyczących zatrudnienia
11. Prowadzenie rejestrów związanych ze sprawami kadrowymi
12. Prowadzenie pozostałej dokumentacji związanej ze sprawami kadrowymi
13. Czuwanie nad terminowym przeprowadzaniem wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich oraz szkoleń w zakresie bhp
14. Prowadzenie rejestru, kompletowanie dokumentów, dotyczących wypadków oraz chorób zawodowych
15. Czuwanie nad terminowym przeglądem sprzętu p.poż.
16. Prowadzenie raportów kasowych, wystawianie faktur
17. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych
18. Przeprowadzanie inwentaryzacji według oddzielnych zaleceń Dyrektora ŚDS
19. Prowadzenie rejestru udzielonych zamówień publicznych
20. Przygotowywanie wniosków aplikacyjnych do konkursów celem pozyskania dodatkowych środków pieniężnych dla placówki
21. Prace pomocnicze związane z gospodarką finansową placówki, w tym dekretacja dowodów księgowych

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy
2. Praca związana z bezpośrednim kontaktem z uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu

V. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny.
2. Życiorys (CV).
3. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie.
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje.
5. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.

VI. Informacja o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w maju 2018r. wynosi poniżej 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne (w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko referenta”) należy składać osobiście w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3 pok. nr 020 w terminie do 09.07.2018r.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko referenta, ogłoszonej dnia 27.06.2018r. i prowadzonej przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnobrzegu.
Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.”
Aplikacje, które wpłyną do Środowiskowego Domu Samopomocy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.tarnobrzeg.eobip.pl; www.sdstarnobrzeg.naszbip.pl/, stronie internetowej placówki /http://sds-tarnobrzg.pl/oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3.

Dyrektor
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Tarnobrzegu

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY referent – 1/2 etatu

Wernisaż

W dniu 14 czerwca Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnobrzegu we współpracy z Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega był organizatorem wernisażu wystawy „Wycinanka Lasowiacka”. Prace powstały podczas kwietniowych warsztatów artystycznych prowadzonych przez Panią Barbarę Sroczyńską. Autorami prac są niepełnosprawni uczestnicy zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu, seniorzy Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu, Domu Dziennego Pobytu w Tarnobrzegu, Pani Helena Dobrowolska oraz uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu. Ideą warsztatów oraz wystawy jest krzewienie tradycji lasowiackiej, rozwój i propagowanie umiejętności zainteresowań osób niepełnosprawnych, seniorów, młodzieży. Wystawę przygotowali Pani Karolina Bednarska z ramienia ŚDS oraz Pan Krzysztof Gorczyca kustosz Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega. Oprawę muzyczną spotkania stanowiła etiuda „Marzenie” Schumanna wykonana przez uczestniczkę zajęć ŚDS. W wernisażu brali udział autorzy prac oraz zaproszeni goście. Wystawę zaszczycili swą obecnością Prezydent Miasta Tarnobrzega Pani Anna Pekar, Przewodniczący Rady Miasta Tarnobrzega Pan Dariusz Bożek, Dyrektor MOPR Panie Elżbieta Miernik – Krukurka oraz Liliana Lewińska, Dyrektor DPS Pani Maria Wrzos, Kierownik DDP Pan Krzysztof Kowalczyk, Państwo Robert i Katarzyna Chmiel reprezentujący Dom Dziecka w Tarnobrzegu, Pani Iwona Ćwik nauczyciel i wychowawca ZSP Nr 3 w Tarnobrzegu. Wystawę będzie można oglądać przez kilka najbliższych miesięcy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tarnobrzegu przy ulicy Kopernika 3.

 

VI EDYCJA AKCJI „NIEPEŁNOSPRAWNI DZIECIOM”

W dniach 8 i 11 czerwca Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnobrzegu był organizatorem VI edycji Akcji „Niepełnosprawni Dzieciom”. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem „Bariery mamy w głowach nie w sercu”. W dniu 8 czerwca uczestnicy zajęć przekazali 20 maskotek uszytych w ramach pracowni krawieckiej na odział SOR tarnobrzeskiego szpitala dla dzieci ofiar wypadków. W dniu 11 czerwca 50 –  ro dzieci z Przedszkoli nr 15 i 17 w Tarnobrzegu  gościło w placówce na spotkaniu integracyjnym z okazji ich święta. Podczas spotkania dzieci obejrzały przedstawienie kukiełkowe  „Jaś i Małgosia” przygotowane w ramach zajęć Klubu Teatralnego placówki; uczestniczyły w warsztatach artystycznych przygotowanych w ramach pracowni plastycznej i ceramicznej oraz przyrodniczej grze edukacyjnej przygotowanej przez uczestników zajęć pracowni komputerowej. Na koniec goście zostali poczęstowani słodkimi smakołykami przygotowanymi w ramach pracowni kulinarnej. Organizatorzy mają nadzieję, iż corocznie, od 6 lat, organizowana akcja pozwoli na integrację środowiska osób niepełnosprawnych z najmłodszymi, ukazanie innego niż stereotypowy obraz osób niepełnosprawnych, przewlekle chorujących psychicznie; podkreślenie ich zdolności, umiejętności, otwartości i wrażliwości na innych.